روحانى از لاريجانى خواست استيضاح شريعتمدارى فعلاً متوقف شود

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رييس جمهور در درخواستى از رييس مجلس خواستار توقف استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس شده است. به گزارش نامه نيوز، على اصغر يوســف نژاد، عضو هيات رييســه مجلس شوراى اسلامى با اشاره به طرح استيضاح تعدادى از وزرا در مجلس گفت: در حال حاضر استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت يكى از استيضاح هاى مطرح در مجلس است كه فعلا مسكوت مانده است.

وى در تشــريح علت مســكوت ماندن استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت در مجلس اظهار داشت: گفته مى شود، قرار اســت در هفته جارى و يا در آينده نزديك، تغييراتى در بدنه دولت صورت گيرد.عضو هيات رييســه مجلس تصريح كرد: آقاى روحانى رييس جمهور، پيش از ســفر به نيويورك از لاريجانى رييس مجلس درخواســت كرده كه فعلا روند پيگيرى اســتيضاح برخى وزرا در مجلس متوقف شــود.گفتنى اســت، تا كنون طرح استيضاح وزراى راه و شهرسازى، صنعت، معدن و تجارت، نيرو و ورزش و جوانان در مجلس مطرح است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.