اشتباه امنيتى در فيلم حادثه تروريستى اهواز مشهود است

رييس كميسيون امنيت ملى مجلس: فيلمبردار به كسى كه تفنگ دوربين دار دارد، التماس مىكند كه شليك كند؛ اما او حتى پس از دستور فرمانده، شليك نمىكند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رييس كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس با تاكيد بر اين كه »سهل انگارى باعث بروز حادثه تروريستى اهواز شد« گفت: به هيچ وجه قابل قبول نيست چند تروريســت با استفاده از اين سهل انگارى تير خلاص به مردم بزنند و از آن طرف كسى كه پشت تفنگ دوربين دار قرار داشت، مقابله نكرده و منتظر دستور فرمانده اش بماند.

به گزارش انتخاب، حشمت ا... فلاحت پيشه در گفت وگو با ايسنا در توضيح جمع بندى كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس درباره حادثه تروريســتى اهواز گفت: اين كميســيون در جلســه اى با حضور وزراى اطلاعات و كشور و با شركت 92 نماينده ديگر مجلس، فيلم حادثه تروريستى اهواز را مورد بررسى قرار داد. فيلمى كه ما در سفر به اهواز از شوراى تامين استان گرفتيم تا در كميسيون مورد بررسى قرار دهيم.

وى گفــت كه اين فيلم توســط دوربين وزارت اطلاعات كــه به صورت ثابت در منطقه رژه مستقر شده بود و دوربين ارتش تهيه شده است. كسى كه مسئول فيلمبردارى از ســوى ارتش بود، با شــجاعت و بدون ترس صحنــه ها را به صورت كامل فيلمبردارى كرد. البتــه اين فيلم در صفحه مجازى پخش نشده و فقط در اختيار ماست.

فلاحت پيشــه صحنه هاى حادثه تروريســتى اهواز را زجرآور خواند و گفت: در اين صحنه ها مظلوميت آن هايى كه ترور شــده اند به خوبى مشــهود است كه ايجاد چنين صحنه هايى تنها به خاطر اشتباه امنيتى بود. اين كه چند نفر به كسانى كه در حال جان دادن هستند تير خلاص مىزنند بسيار ناراحت كننده است و اين اقدام به هيچ وجه قابل دفاع نيست.

وى با تاكيد بر اين كه »كميســيون امنيت ملى اين حادثه را پيگيرى مىكند« گفت: بايد جلوى اين ســهل انگارى ها گرفته شــود تا در آينده شــاهد اين اتفاقات نباشيم. به هيچ وجه قابل قبول نيست چند تروريست از خدا بى خبر به عزيزان ما تير خلاص زدند آن هم كســانى كه ســابقه رفتن به سوريه داشتند. آن هايى كه مجروح شــدند مىگفتند كه اگر يك تفنگ در دست داشتند جلوى اين كار را مىگرفتند چون از صحنه هاى بدتر از اين در سوريه با پيروزى عبور كردند اما چون رژه بود آن ها نمىتوانستند تفنگ پر از فشنگ همراه داشته باشند. اين افراد قربانى تير خلاص شدند.

رييــس كميســيون امنيــت ملــى و سياســت خارجــى مجلس با دفــاع از عملكــرد اين كميســيون در بررســى ابعــاد اين حادثــه گفــت: بايد يك ســرى واقعيات در مجلس مطرح شــود. معتقدم بايد اين فيلم در جلســه غيرعلنى مجلــس نيز به نمايش گذاشــته شــود. دليلى ندارد كشــورى با اقتدار جمهورى اســلامى ايران به دليل اشــتباه محاســباتى چند نفر دچار مشــكل شود. در زمــان حادثــه تروريســتى، فيلمبــردار بــه كســى كه تفنــگ دوربين دار دســتش اســت التمــاس مىكند كه به ســمت آن هايــى كــه تيــر خلاص مىزنند، شــليك كنــد اما آن شــخص منتظر دســتور فرمانده اش اســت. ايــن ها همه نشــان از ضعف مديريت دارد.

وى يادآور شــد: در زمان حادثه مشــرف به جايگاه، 8 يا 9 تفنگ دوربين دار وجود داشــت كه به راحتى مىتوانســتند در عرض 30 ثانيه تروريســت ها را به درك بفرســتند. حتى با يك تفنگ قديمى هم مىتوانستند اين كار را انجام دهند اما كسى كه پشــت تفنگ دوربين دار بود در ابتدا حمله تروريســتى را باور نمىكند و مىگويد گلوله ها مشــقى است، بعد كه تير خلاص را مىبيند مىگويد دســتور شــليك ندارد. فردى كه پيش اوســت به فرمانده زنگ مىزند، حتى فرمانده به او دستور تيراندازى را مىدهد اما باز آن فرد شليك نمىكند.

وى افزود: ما كشــور جبهه ديده اى هســتيم كه در تحولات مختلف در دنيا صاحب نقش بوديم. كميسيون امنيت ملى به هيچ وجه در اين قضيه كوتاه نمىآيد و پيگيرى هاى لازم را انجام مىدهد. بايد دستورالعمل حفاظتى براى شرايط مقابله با تروريست ها را داشته باشيم.

رييس كميســيون امنيت ملى مجلس در عين حال گفت: البته يك عده مىگويند ممكن اســت مشــكلاتى باشد و دشمن هم كارهايى را انجام دهد. اين حرف ها درست است اما هيچ كدام توجيه كننده چنين صحنه هايى نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.