انبار مخفى اتمى »آقاى رضايى و شركا «!

KHABAR JONOOB - - سياسي -

كهاتمــىروز مخفــى »تورقــوزپنجشــنبه5 آبــاد، ايــران«،مهــراين كوچه1397ماهــر، آدرســىبنيامين انبار بود نتانياهو نخســت وزير رژيم صهيونيســتى در ســخنرانى ســالانه خــود در مجمــع عمومى ســازمان ملل داد و از يوكيا آمانو مديــر كل آژانس بين المللــى انرژى اتمى خواســت تا پيش از آن كــه ايرانى ها اين انبار هســته اى را پاكســازى كنند، به آن جــا برود و بازديد كند! به گزارش ايســنا، در اين سخنرانى نتانياهو با در دست داشتن نقشــه اى كه سر درِ يك ساختمان را نشان مى داد، مدعى شــد: ايران يك انبار سرّى اتمى در منطقه تورقوز آباد تهران دارد كه تاكنون فاش نشــده اســت و من اكنون آن را باريك كردناين برملاانبــارحجم تأسيســاتمى مســالهكنم؛ را ســرّىســرّى وســيعىامروزاز افشــاهســتهديگرىمنمى اىدربراىكنم تجهيــزاتتهرانكه بــراىو نخســتين دارد؛ ايرانانبار مواد از يكبرنامــهقاليشــويىمخفى اتمى ســادهايــران؛اســت؛ اينمانند محلمحلى در در شــورآباد در نزديكى پايتخت كه اسناد اتمــى ايــران در آن پنهان شــده بود!طرح اين ادعا آن هم توســط نخست وزير رژيم صهيونيستى كافى بود تا بنيامين نتانياهو و شــوخى جديد او دست مايه طنز مردم دنيا به ويژه مردم ايران شود و آن ها در فضاى مجازى با انتشار تصاويرى از لحظه اعلام كشــف جديــد نتانياهو در مجمــع عمومى ســازمان ملل، او را مخاطب طنزهاى خود قرار دهنــد. واكنش ها بــه ادعاهاى جديد نخســت وزير رژيم صهيونيســتى به سطح مســئولان ارشد دســتگاه ديپلماسى كشور نيز رســيد و علاوه بر وزيــر امور خارجه، يكى از معاونان و همچنين ســخنگوى اين وزارتخانــه، طــرح اين ادعاهــا را بى پايه و اســاس عنــوان و آن را تكذيب كردند. براى رفتن بــه تورقوز آباد بايد ابتدا وارد بزرگــراه خليج فارس شــد و ســپس 6-5 كيلومتــر بعــد از عوارضــى تهــران- قم، وارد خروجــى دوم كمربنــدى دوم تهران (جاده واوان) شــد و جاده را تا رســيدن با تابلوى »به روســتاى شــهيد پرور فاطميه (تورقــوز آبــاد) خوش آمديــد« طى كرد. اين مســير را عصر جمعــه به همراه عكاس رفتــم تا درباره انبار ســرى اتمى ايران در اين روستا گزارشــى تهيه كنم. وقتى وارد روســتاى تورقوز آباد شديم، همان ابتدا از افرادى كه در ايستگاه اتوبوس اول روستا نشســته بودنــد، آدرس كوچــه »ماهر« را گرفتــم اما هيــچ كدام اطلاعى نداشــتند؛ كســبه روســتا نيز كوچه اى بــا چنين نام را نمى شــناختند؛ تا اين كه پســر بچه اى دوچرخه ســوار به كمك مان آمد و ما را تا محل ادعايــى همراهى كرد. در آن محل آقــاى رضايــى و شــريكش كــه صاحبان كارگاهى كه رو به روى انبار اتمى ادعايى نخست وزير رژيم صهيونيستى بود، جلوى در كارگاه خود ايستاده بودند و همان ابتدا كه دوربين عكاس را ديدند، به شــوخى به ما گفتند كه دير آمديد؛ قبل تر از شــما هم كلــى خبرنگار به اينجا آمدند تا بمب ها را ببينند! آقاى رضايى و شــريكش صاحبان كارگاه قاليشــويى »يكتــا« هســتند؛ همان كارگاهــى كه نتانياهو از آن به عنوان يك قاليشويى ســاده كه محل انبار سرى اتمى ايران است، ياد كرده است.از آقاى رضايى درباره درستى ادعاى نتانياهو پرسيدم و او نيز ابتدا با تمسخر نخست وزير اسرائيل به خاطر طرح چنين ادعايى و سپس با جديت تمام گفت كه او قصــد تخريب فضاى دنيا عليــه ايــران را دارد و مــى خواهد بگويد كــه مقامات ايران به دنبال بمب هســته اى هســتند اما همه دنيا مى دانند كه اين حرف ها به هيچ وجه صحت ندارد! شريك آقاى رضايى كه از شبكه تلويزيونى بى بى سى در جريان ماجــراى انبار مخفى قرار گرفته بــود نيز درباره احساســش از شــنيدن اين ادعا گفت كــه به محض اين كــه تصاوير انبــار رو به رويى كارگاهش را در دســت نتانياهــو ديده، اول تعجب كــرده و بعد از تعجب، تنها نگرانى اش آن اســت كه كار و كاسبى اش تحت الشــعاع اين ادعا قرار بگيرد.از آن ها همچنين درباره علت اين كه اهالى روستايى كوچه ماهر را نمى شناسند، پرســيدم كه آن ها ما را به ســمت تابلوى كوچه راهنمايى كردنــد؛ تابلويى روى آن نوشته شده بود »كوچه مهر«. آقاى رضايى در حال شــمردن تعــداد خبرنگارانى كه از بامداد جمعــه جلوى كارگاهش آمدند، بود كه شــريكش ما را به داخل كارگاه دعوت كرد تا گشتى در آن بزنيم. همراه با صاحبان قاليشويى و عكاس وارد كارگاه شديم كه شــريك آقاى رضايى محلى را به ما نشان داد و با شــوخى گفت كه آن جا همان انبار مخفى معروف است؛ جلوتر كه رفتيم، ديدم كــه در انبار كارگاه يكتا تعــدادى قالى و فرش شســته شــده وجود دارد كــه آماده تحويل هستند! آقاى رضايى و ساير اهالى كوچه مهر كه عمدتاً نگهبانان انبارهاى آن كوچه هستند، مى گويند كه انبار ادعايى تا جايى كه اطلاع دارند، خاليست و تنها يك نفر به عنوان نگهبان در آن زندگى مى كند اما انبار مجاور آن محــل نگهدارى لوازم آرايشــى و بهداشتى و عطر و ادكلن است. همچنــان كه در كوچه مهر ايســتاده بوديم

و با صاحبان كارگاه قاليشويى صحبت مى كرديم، خودروى گشــت كنترل و نظارت بخشــدارى كهريزك هم در حــال عبور از كوچه بود كه با ديدن ما ايستاد و دو مامور آن به ما پيوســتند؛ هر دو از طريق تلگرام در جريان ماجرا قرار گرفته بودند؛ يكى از آن ها بعد از آن كه با ســر در انبار ادعايى از همان زاويه اى كه در تصوير در دســت نتانياهو بود، سلفى گرفت، خنده كنان گفت كه »من سه ســاله روزى دو سه بار اينجا گشــت مى زنم؛ اصلاً از اين خبرا نيســت؛ بنده خدا (نتانياهو) رو ايســتگاه كردن (سر كار گذاشــتن(!«.صحبت مان كه تمام شد، گشــتى در ســاير كوچه هــا و خيابان هاى روســتاى تورقوز آباد زديــم و با تعدادى از ســاكنان اين روستا درباره ماجراى انبار اتمى مخفى صحبت كرديم؛ به جز چند نفر، ســاير افرادى كه با آن ها هم صحبت شديم از ماجــرا با خبر بودنــد؛ يكى از آن ها كه مردى ميانســال بود از اين كه چنين شايعه اى درباره روســتاى تورقوز آباد در سطح دنيا مطرح شــده بود، ابراز خوشــحالى مى كرد و اميدوار بود كه با جهانى شــدن نام روســتايش، قيمت زمين هــاى آن افزايش يابد. فرد ديگرى كه با او هم صحبت شديم نيــز از اين كه نام روستاىشــان مشــهور شده، خوشــحال و مطمئن بود كه فردى با ارايه اطلاعاتى اشــتباه، قصــد فريب دادن نخســت وزير رژيم صهيونيستى را داشته است.حال اگر به قول اين روستايى، واقعا پاى »شــخصى« در ميان باشد كه توانسته با ارايــه اطلاعاتى ايــن چنينــى، نتانياهو را آن قــدر بــا ادعاى خود همــراه كند كه نخســت وزير رژيــم صهيونيســتى دل به دريا بزند، در مجمع عمومى ســازمان ملل متحد با شــور و هيجان از كشف تازه اش ســخن بگويد و از آمانو هم دعوت كند در توهماتش با او همراه شود، پس بايد منتظر افشاى نام و نشان اين »منبع آگاه« نتانياهو باشــيم كه البتــه پرداختن بــه او نيز خود، نگارش گزارش ديگرى را طلب مىكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.