ياركشى به سبك محمود

پروژه جديد احمدى نژاد براى بازگشت به 84 تحريك طبقه محروم چه سودى براى احمدى نژادى ها دارد؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

و از نابســامانىمردم هــاىگرفته تا بــازاراز يك سياســيون؛ســوســر و همهگرم رويدادهاىاســت.تلخــىدغدغههمچونمعيشــت حمله تروريســتى در اهواز از ســوى ديگــر، فرصتى براى فكر كردن به مســايل سياســى آن هم از نوع حاشــيه اى آن باقى نگذاشته اســت. به حاشيه رانده شدگان سياست اما بيكار ننشسته و از همين آشفته بازار سياسى، اقتصادى، اجتماعى و ... بهره مى برند. شــاهد اين ادعا هم محمود احمدى نژاد است و راهى كه در پيش گرفته اســت. كمتــر از 10 روز قبل بود كه در حصارك معركه گرفت و از نشــانى پول ها گفــت. در لفافه وعده يارانه يك ميليون تومانى داد و به همان سبك و سياق خود از عدالت و حق مردم دم زد.حرف هاى احمدى نژاد اين روزها كمتر جدى گرفته مى شــود زيرا گمان مى شود كه او و ياران سينه چاكش همچون مشايى و بقايى ديگر در ساحت سياست ايران جاى نداشــته باشــند و اين گونه قيل و قال كردن ها به جايى نرســد. احمــدى نژادى ها امــا اميدوارتر از اين حرف ها بوده و اجازه نمى دهند كه اين دادگاه ها، حكم ها، زندان ها و اعتصاب غذاهاى اخير آنان را از مســير سياســت ورزى خود منحرف كند. همين است كه شاهديم رييس دولت نهم و دهم در حالى كه نه اميدى به تاييد صلاحيت و بازگشــت به قدرت دارد و نه ســربازى برايش باقى مانده؛ به جاى عقب نشــينى، ســكوت و كناره گيرى از سياست به تعريف پروژه اى جديد و احياى جريان خود فكر كند.

پروژه احمدى نژاد

احمدى نژاد هيچ حرف تازه اى ندارد و هنوز هم همان حرف هاى سال 84 را مى زند. به نظر مى رســد كه هدفش نيز بازگشــت به فضاى سياسى همان ســال و شروع دوباره باشد. احمدى نژادى ها اگرچه در عرصه ماوراء نيز ادعاهايى داشــتند اما ابزارى براى ســفر در زمان و بازگشت به گذشته ندارند لذا ناگزير شــده اند كه طى اقداماتى فضاى سياسى آن سال را از نو بسازند. از سخنرانى ها و پيام هاى ويديويى گرفته تا شو ديدنى مشايى در دادگاه و بقايــى در زندان؛ همه و همــه تاكتيك هاى آنان براى بازگرداندن فضاى ذهنى جامعه به همان جايى است كه سال 84 بود.

مقابله بــا احمدى نژادى ها و ممانعــت از ماهيگيرى آنان از آب گل آلود فعلى راهى ندارد غير از توجه به رويه و پروژه جديد آنان، پروژه اي كه اگر آن را »بازگشت به 84« ناميده باشيم تشريح نمى شود مگر با يك فلش بك به 84. درســت همان ســالى كه در نتيجه هشــت سال حكمرانى اصلاح طلبانه ســيد محمد خاتمى »توسعه سياسى« به دغدغه اصلى جامعه بدل شــده و همگان به دنبال رشــد دموكراسى و باز شدن فضاى فرهنگى و اجتماعى بودند. اين خواســت عموم بود و كارگر و قشــر مرفه در مورد آن اتفــاق نظر داشــتند. احمدى نژاد هم اين را خوب مى دانســت و هم اين كه در چنين فضايى شــانس پيروزى ندارد. از همين رو دســت به تغيير فضا زد و بازى سياست را از عرصه علوم سياسى به عرصه جامعه شناسى كشاند. وعده و وعيدها و شــعارهاى انتخاباتى احمــدى نژاد اولين گام براى جداســازى طبقات اجتماعى از يكديگر بود. از عدالت محورى و حق طلبى مــى گفت و به صورت ضمنى طبقه كارگــر و به قول ماركس پرولتاريا را عليه بورژوازى مى شــوراند. فقط همين نبود و مشــاهده كرديم كه چطور جريــان رقيب خود يعنى اصلاح طلبان را به عنــوان نماد بورژوازى معرفى كرد. شــورش طبقاتى احمدى نژاد رقم خــورد و حاصل آن پيروزى رييس جمهــورى بود كه با پرداخت يارانه نقدى و ديگر سياســت هاى خود ضربه مهلكى به اقتصاد و بازار آزاد زد.حاصل اين شــيوه كشوردارى اما با آنچه كه مردم مى خواســتند و انتظار داشتند فاصله قابل توجهى داشت و احمدى نژاد به زحمت توانست هشت سال رييس جمهور بماند.

عزم بازگشت

احمدى نژاد نتوانســت از پس اداره كشــور به خوبى برآمده و خاطره خوشــى از خود به جاى گذارد. در ســال هاى آخر دولت خود حتى حمايت اصولگرايان را از دست داده و به يك رييس جمهور منزوى تبديل شده بود. همين وضعيت باعث شــد كه حســن روحانى در انتخابات رياست جمهورى سال 92 زمين بازى را تغيير داده و از پروژه اى ملى براى راى آورى بهره گيرد. روحانى مذاكرات هسته اى و سياست خارجى را به عنوان اصلى ترين پروژه دولت خود معرفى كرد و تا همين امروز نيز از آن كوتاه نيامده است. او با اين تاكتيك توانســت يك بار ديگر طبقه كارگر، طبقه متوسط و قشر مرفه و ثروتمند جامعه را در كنار هم قرار داده و آن مرزبندى هاى محصول احمدى نژاد را كم رنگ كند. روحانى نيز همچون هر رييس جمهور ديگرى در كشــوردارى كاستى هاى قابل توجهى داشــت و دارد. او در دولت دوم خود با بحران هاى اقتصادى، سياســى و اجتماعى نيز مواجه شده و روزهاى ســختى را مى گذراند. اين روزها اما فقط بــراى روحانى و همكارانش در دولت دوازدهم سخت نيست. آن ها همچنان اصرار دارند كه از طريق حل و فصل مســايل سياست خارجى راه حل مناسبى براى بهبود وضعيت اقتصادى و معيشــتى مردم بيابند و كــم توجهى عامدانه آنان به مســايل اقتصادى و اجتماعى فرصت بى نظيرى به مخالفان دولت داده است.

روشــن است كه احمدى نژادى ها به عنوان يكى از اصلى ترين گروه هاى مخالف روحانى حاضر به از دســت دادن اين فرصت نيستند. بعد از آن فرمايشات مقام معظم رهبرى در مورد ادامه فعاليت دولت اميدى به سقوط دولــت روحانى ندارند اما از حالا براى فرداى دولت دوازدهم برنامه ريزى مــى كننــد. احمدى نژاد و همفكرانــش مى دانند كه بــراى پيروزى در اين مسابقه سياسى تنها يك راه دارند و آن استفاده از همان شيوه قبلى است.

محمــود احمــدى نژاد و يارانــش در ماه هاى گذشــته هيچ فرصت و تريبونى را براى تحريك طبقه كارگر از دســت نداده اند. چنانچه برخى از سياســيون معتقدند احمدى نژاد مى خواهد رهبرى اپوزيســيون را به دست گيــرد. بــه گفته تحليلگران سياســى و اقتصاى بخش عمــده اى از بار گناه بــروز بحران فعلى بر دوش احمدى نژادى ها اســت اما آن ها رســم ندارند كــه خطاهاى خود را پذيرفتــه و حداقل عذرخواهى كنند. شــرايط بحرانى در اقتصاد كشــور تاب و تــوان طبقه كارگر را بريــده و احمدى نژادى ها كه خود در ايجاد اين زخم كم تقصير نداشــته بر زخم آنان نمك مى پاشند. دستاوردشــان از اين كار قطعاً شكل دادن دوگانه ديگرى ميان قشر محروم و قشر مرفه است. آن جا كه مى گويد نشانى پول ها را مى داند، در حقيقت اين طبقه ضربه خورده از شــرايط اقتصادى موجــود را مهياى رويارويى با طبقه مفسد، پولدار و البته قدرتمند مى كند. طبقه و افرادى كه احمدى نژاد وعده ارائه نشانى آن ها مى دهد حتماً از ميان رقباى سياسى او هستند.

خط كشــى ميان طبقات اجتماعى در حقيقت نوعى ياركشــى سياسى به ســبك احمدى نژاد است. او بار ديگر از كليد واژه هايى همچون عدالت و حق مردم اســتفاده مى كند تا طبقه محروم و بيشــتر آســيب ديده جامعه را عليــه حكمرانان فعلى تحريك كند. حكمرانانى كــه رقبا و موانع اصلى او در مســير بازگشــت به قدرت هســتند. هدف او تنها قوه مجريه و دولت روحانى نيز نيســت. خيال احمدى نژاد راحت اســت كه روحانى نمى تواند براى ســومين بار رييس جمهور شود اما هنوز هم نگران راى آورى اصلاح طلبان اســت. وجه تفاوت وضعيت فعلى با ســال 84 بــراى احمدى نژاد از دســت دادن حمايت اصولگرايان اســت و براى همين شــاهديم كه در بازى جديــد خود به آنان نيز رحم نمى كند. احمدى نژاد در ماه هاى گذشــته بى پــروا و بى پــرده برادران لاريجانى را هدف گرفته اســت. از قوه قضاييه تا مقننه عليه همه ســخن مى گويد و وعده افشــاگرى مى دهد. به اين ترتيب خود را پرچمدار حمايت از محرومان معرفى كرده و براى مبارزه با مفسدان و ظالمان مفروض خود اعلام آمادگى مى كند.

آنتى احمدى نژاد

حــال كه دولت روحانى همه تلاش خود را به كار گرفته تا با پيگيرى پروژه خود در عرصه سياست خارجى مشكلات را حل و فصل كند، بايد از او حمايت كرد و اجازه نداد كه فرصت طلبان با حرف هاى پرشــور و عوام فريبانــه يك بار ديگر منافع مشــترك طبقات مختلف اجتماعى را كم رنگ كرده و موجب انفصال اين طبقات و كينه پراكنى ميان آنان شوند.

ســلاح هميشــگى اين طيف رفتارهاى پوپوليســتى و تحت تاثير قرار دادن عامه مردم اســت. با همين شيوه توانسته بود، بيشترين راى را از طبقه كار و روســتاها و شــهرهاى كوچك تر بگيرد. دولت روحانى براى تعديل فضــا و ادامه كار خود و جريان هاى اصلاح طلب و اصولگرا نيز براى مهار خطر ظهور دوباره اين طيف و بسترســازى براى پيروزى در انتخابات آتى راهى غير از مقابله با اين شــيوه ندارند. مقابله با پوپوليســم ساده نيست اما غير ممكن نيز نمى تواند باشد. گفت وگو با مردم و برقرارى ديالوگ خاصه با طبقه كارگر مى تواند در اين مرحله موثر افتد. روشنگرى و شفاف سازى در تغيير ذهنيت مردم نقش بســزايى دارد و مانع از به ثمر رســيدن اقدامات پوپوليستى مي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.