دستگاه لاپاراسكوپى در شيراز ساخته شد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

مديرعامل سازمان آتش نشانى ياسوج با بيان اين كه 100 مــورد آموزش با هد فتروي جايمن ى در مساجد، مدارس، دانشگاه ها و مهدهاى كود ك داشــته ايم، ادامه داد: اين سازمان از ابتدا ىامسا ل تاكنون 860 مورد عمليات داشته كه از اين تعداد 600 مورد قابل گزارش بوده است.

يوســفى افــزود: با توجــه به پيگيــرى هاى شهردار ياسوج 520 ميليون تومان خريد تجهيزا ت مورد نياز براى ايستگاه هاى آتش نشانى داشتهاي م و 763 ميليون ديگر نيز در دستور كار بود هك هب ه زودى اجرايى مىشود.

نيازســنجى، تعامــل و هــم افزايــى علــوم مهندســى و پزشــكى منجر به دســتيابى به تكنولوژى ســاخت دســتگاه لاپاراسكوپى بومى در شيراز شد.

دســتگاه لاپاراســكوپى در تشــخيص و درمان بيمارىها از طريق جراحى كاربرد دارد. با توجه به وجود دوربين در اين مجموعه، جراحى از طريق برش كم صورت مىگيرد و اين امر باعث مىشود كه جراحى عوارض كمترى به همراه داشته باشد.

بلندپــرواز، جراح و مدير پروژه ســاخت دســتگاه لاپاراســكوپى بــا بيــان ايــن كه حــدود 35 ســال در دنيــا از اين دســتگاه اســتفاده مىشــود و ايــن ســبك جراحــى رو بــه گســترش اســت، گفــت: حــدود 25 ســال اســت كــه در كشــور مــا از ايــن روش اســتفاده مىشود.

وى با بيان اين كه گسترش و نياز باعث شد تا با گروهى از جوانان توانا و فعال عرصه مهندســى همراه شــويم و بتوانيم به اين تكنولوژى دست يابيم گفت: دستيابى به تكنولوژى و بومى سازى علم بدون تعامل و هم افزايى امكان پذير نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.