خسته نباشيدى به مردان آتش

رئيس سازمان آتشنشانى شيراز هشدار داد؛ برخى به بهانه نوسان ارز، تجهيزات آتشنشانى را چند برابر قيمت مىفروشند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

جــلال الديــن عرفانــى- خبرنــگار »خبرجنــوب«/ هفتــم مهرماه به نام آتشنشــان اســت. آنان اما بيش از آن كه آتشنشــان باشند آتش به جان هســتند؛ كســانى كه به آب و آتش مىزنند تا جان انسانهاى ديگر را نجات دهند.

شــهردار شــيراز ديروز در جريان بازديد از فعاليتهاى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شــهردارى شــيراز ضمن تقدير از جمعى از آتش نشــانان به مناســبت 7 مهرماه، روز آتش نشان، گفت: گسترش شهر ايجاب مىكند نيروى انسانى و تجهيزات ايمنى و آتشنشــانى هم روز به روز ارتقا يابد و براى همين نيز مديريت شــهرى تمام تــلاش خود را براى ارتقــاى اين مجموعه به كار بسته است.

حيدر اســكندرپور اظهار كــرد: با توجه به اقداماتى كه در حال انجام اســت در آينده شــاهد فعاليت قوىتر و اثرگذارتر آتشنشــانى خواهيم بــود. وى افزود: اين در حالى اســت كه علىرغم شــرايط بــد اقتصــادى و ارزى و نياز بــه تأمين بسيارى از تجهيزات آتشنشانى از خارج كشور بــاز هم اميدواريــم بتوانيم بخــش بزرگى از اين تجهيزات را تهيه كنيم و از ســوى ديگر در كنار تجهيزات و امكانات ما به نيروى جوان و آموزش ديده نيز نياز داريم.

رئيس ســازمان آتشنشانى و خدمات ايمنى شــهردارى شــيراز هم در حاشــيه اين مراسم به »خبرجنوب« گفت: طبق استاندارد شيراز نيازمند 32 ايستگاه آتشنشانى است، اين در حالى است كه هم اكنون 20 ايســتگاه آتش نشــانى در شهر وجود دارد و 2 ايستگاه شهرك سعدى و گوي مه م در حال ساخت است. محمدهاد ىقان عب ااشار هب ه نوســازى برخى از ايستگاههاى آتش نشانى ادامه داد: يكــى از اشــتباهاتى كه د رگذشــت هصور ت گرفته اين بــوده كه در هر جا شــهردار ىزمين ى داشــته بــدون در نظــ رگرفت نموقعيــ ت آن يك ايستگاه آتش نشانى ايجاد شده اين د رحال ىاس ت كه در ايستگاه هاى آتش نشانى تعداد ايستگاهه ا مهم نيســت بلكه جانمايى آنها مهمتر است و به همين دليل هم مــا پژوهشهايى را براى جانمايى ايستگاههاى آتش نشــانى در نقاط مختلف انجام داديــم. قانع گفت: د رحا لحاض راز نظ رامكانا ت و تجهيزات مشــكلي نداريــم و بودجه خوبي نيز بــراي ايــن كار در نظر گرفته شــده اســت اما با توجه به نوســان بازار و بالا رفتن نرخ ارز برخي با سوءاســتفاده قصد دارند ايــن تجهيزات را چند برابر قيمت واقعي آن بفروشــند اما در حال حاضر تجهيــزات ما خوب اســت و تنها به دنبال به روز كرد نتجهيزا تهستيم.

وي با تأكيد بر توجه به آموزش و پيشگيري در كاهش حوادث به عنــوان يكي از فاكتورهاي اثرگذار در اين حوزه گفت: امســال به مناسبت 7 مهر ماه روز بزرگداشــت آتش نشان 7777 نفر از شــهروندان د رطر ح7 د ر7 ماه د ر7 منطق ها ز شــهر آموزش ديدند و در 70 مدرســه نيز دا نش آموزان تحت آموزش موارد ايمني و آتش نشاني قرار گرفتند و معتقديم هر چقدر د رآموز شهزين ه كنيم سرمايه است.

رئيس ســازمان آتشنشاني شيراز گفت: در حــال حاضر روزانــه 80 تا 90 عمليات توســط آتش نشاني شــيراز انجام ميشود و در حالي كه برخي فكر ميكنند كار آتش نشاني تنها خاموش كردن آتش اســت مــ ا21 مورد امدادرســاني ر ا انجــام ميدهيــم كــه از جمله آنها مــي توان به امداد خودكشــي، آسانســور و جانوران وحشــي اشاره كرد.

وي با اشاره به كمبود نيروي انساني در اين بخش گفت: امســال 52 نفر از نيروهاي عملياتي با تجربه ما بازنشســته ميشوند و ما براي جذب 158 نيرو 1 ســال و نيم است كه تقاضا داديم كه در صورت موافقت ســازمان همياري شــهرداري هاي كشور به سرعت مراحل آزمون و جذب اين تعداد نيرو را انجام مي دهيم.

وي افزود: طبق استاندارد با توجه به وسعت جمعيت شهر شيراز ما به 800 نيروي آتش نشان نيازمنديم اين درحالي اســت كه هــم اكنون تنها 460 نيروي عملياتي آتش نشاني در شهر فعاليت دارنــد و هنوز هم نيازمند جــذب نيروي جوان و آموزش ديد ههستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.