دانشگاه صنعتى شيراز در ميان برترينهاى جهان قرار گرفت

KHABAR JONOOB - - جنوب -

حضور دانشگاههاى كشور در رتبه بندى جهانى تايمز سال 2019 رشد 60 درصدى داشته است.

محمدجــواد دهقانــى، سرپرســت پايگاه استنادى علوم جهان اسلام ISC)( گفت: پايــگاه رتبهبندى تايمــز يكى از معتبرترين نظامهاى رتبهبندى بينالمللى است كه دانشگاههاى جهان را رتبهبندى مىكنــد. وى افزود: در ســال 2012 تا 2014 از ايران تنها يك دانشــگاه و در سال 2015 دو دانشگاه صنعتى شريف و صنعتى اصفهان در اين رتبه بندى حضور داشتند.

دهقانى ادامه داد: در ســال 2016 تعــداد دانشــگاهها به 8 مورد، در ســال 2017 به 13 دانشــگاه و در 2018 اين تعداد به 18 دانشگاه افزايش يافته است. وى گفت: در رتبهبندى اخير 29 دانشگاه از جمهورى اسلامى ايران در جمع هزار و 258 دانشگاه برتر جهان از 86 كشور حضور داشــته است. سرپرســت پايگاه اســتنادى علوم جهان اســلام ISC)( با بيان اينكه اين موضوع نويدبخش حركت هر چه بيشــتر دانشگاههاى توانمند ايران در رتبه بندىهاى معتبر بين المللى است،

اظهاركــرد: دانشــگاههاى كاشــان، علوم پزشــكى مشــهد، صنعتى شــيراز، شــهيد مدنى آذربايجان، علوم پزشــكى ايران، مازندران، علوم پزشــكى شــهيد بهشتى، خوارزمى، شــهيد باهنر كرمان، صنعتــى شــاهرود و اروميــه بــراى اولين بــار در رتبه بنــدى تايمز حضور يافتهانــد. دهقانــى گفت: از نظــر تعداد دانشــگاهها، جمهورى اســلامى ايران با 29 دانشــگاه بيشــترين تعداد حضور را داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.