خنجىها دوباره به ساخت آب انبار روى آوردند

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســاخت آب انبــار كــه مردم شهرســتانهاى جنوبــى فارس به آن مىگوينــد دوباره رونق گرفته و بركه قرار اســت امسال 9حلقه آب انبار در شهرستان خنج ساخته شود.

برآوردها نشان مىدهد هر بركه يــا آب انبار در هر بارندگى با توجه به حجم هــر آب انبار بين 1500 تا 2000متر مكعب است. نزديــك بــه 1000حلقــه آب انبار در شهرســتان خنج وجود دارد كــه در بارندگىهاى مناســب فصل زراعــى هرســال بين يــك ميليون و200هــزار مترمكعب تــا 2ميليون مترمكعب آب در اين مخازن ذخيره مىشود كه بخشى از آب آشاميدنى مورد نياز جمعيت شهرى و روستايى و عشايرى اين شهرســتان را تأمين خواهدكرد.

ناصــر ناســك، رئيــس اداره اوقــاف و امــور خيريه خنــج گفت: مــردم خنــج در ســال گذشــته با 2 ميليــارد تومــان هزينه در ســاخت 5حلقــه آب انبــار جديــد و تعميــ ر و لايروبــى چنديــن بركــه قديمــ ى در ايــن شهرســتان مشــاركت كردند.

وى افــزود: امســال نيز با يك ميليارد تومان كمك خيرين ســاخ ت 5 حلقــه آب انبــار در دســت انجام است كه انتظار مى رود تا پايان سال جارى اين تعداد به 9 حلقه برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.