مرگ دشتها، كابوس سيلابها

دشتهاى فارس ديگر توان جذب آب را ندارند، چيزى كه مردم را در خطر سيلاب قرار مىدهد

KHABAR JONOOB - - جنوب -

»خبرجنوب«/ كارشناسان گفته بودند اين طور مىشود؛ اين طور كــه ديگر نتوان آبى را در منابع زيرزمينى ذخيره كرد حتى اگر شــب و روز بــاران ببارد. اكنون پيشبينى آنها به حقيقت پيوســته اســت. دشــتهاى فارس كه روزى پــر آب بودند، اينك نــه تنها آبى براى لبهاى تشــنه مردم ندارند بلكه ديگر نمىتوانند مردم را از ســيلاب نجات دهند. اين را مديرعامل آب منطقهاى فارس گفته است.

حميدرضا دهقانى هشــدار داده كه افت بيــش از پيش آبخوانها، مىتواند كار را از آن چيزى كه اكنون هست هم پيچيدهتر كند اما كار از كجا به اينجا كشيد؟

از كجا به اينجا رسيديم؟

گفتن از دليل بىآبى فارس، مثنــوى هفتادمن كاغذ مىخواهد اما اگر بخواهيم اصلىترين عامل را معرفى كنيم، احتمالا بايد دســت روى كشــت بىرويه گندم بگذاريم، سياســتى كه به قول آيت ا... اســد ا... ايمانى امام جمعه پيشــين شــيراز، خودكفايى بود كه به قيمت از دست رفتن منابع آب به دســت آمد. اين سياســت اما در ســالهاى فعاليت دولتهاى نهم و دهم، يعنى زمانى كه بايد به خاطر خشكســالى كشت كمتر مىشد، بيش از پيش افزايش پيدا كرد. اصرار دولت براى كشت بيشــتر كار را به جايى رســاند كه در زمان پايــان فعاليت دولت دهم، عمق چاههاى آب در فارس به 600 متر رسيده بود و بسيارى از نقاط فارس دچار فرونشست شده بودند. از آن زمان تاكنون، به خاطر تداوم خشكســالىها، اين روند همچنان پيچيده مانده اســت. اين توضيحات مديرعامل آب منطقهاى فارس اســت كه نشــان مىدهد وضع چگونه پيش مىرود: »در بيست سال اخير ميانگين بلندمدت بارندگى سالانه فارس از 320 ميلى متر به 265 ميلى متر تقليل يافته كه اين ميزان در 11 سال گذشته به 235 ميلى متر رسيده است. از تعداد 135 آبخوان در اســتان فارس 108 آبخوان در دشــتها دچار افت ســطح آب شده است و كاهش سطح آب در 59 آبخوان بيش از 10 متر بوده است«.

مديرعامل شــركت آب منطقهاى استان فارس با اشاره به اين كه در حال حاضــر 700 ميليون مترمكعب از ذخايــر آبهاى زير زمينى

در اســتان در حال مصرف اســت، بيان كرد: ميانگين بارندگى در كل شهرهاى اســتان فارس كمتر از حد طبيعى است كه باعث بهرهبردارى از مخازن آبهاى زيرزمينى شده است.

دهقانى ادامه داد: ميزان بارندگى در ســال آبى گذشته با احتساب بارندگــى آخر شــهريور 135 ميلى متر را نشــان مىدهد كه كمترين ميزان طى 48 سال گذشته به شمار مى رود.

وى بيان كرد: استان فارس در ميان 31 استان كشور در رتبه 28 از لحاظ كمبود منابع آبى قرار دارد و در زمره چهار اســتانى است كه بدترين وضعيت ممكن را در زمينه آب دارد.

دهقانى با اشــاره به اين كه آب مصرفى استان فارس 8,4 ميليارد مترمكعب اســت گفت: 79 درصد آب مصرفى اســتان از طريق منابع آب زير زمينى و فقط 21 درصد آن از آبهاى جارى تأمين مىشــود كه زنگ خطرى براى اســتان به شــمار مىرود.مديرعامل شركت آب منطقــهاى فارس همچنين بيان كرد: 6درصد چاههاى غيرمجاز كشــور در اســتان فارس وجود دارد كه معادل تعداد 15هزار و 794 حلقه چاه است و چاه هاى مجاز استان فارس نيز با عدد 727 هزار 93 حلقه چاه معادل 16 استان كشور است و فارس از اين منظر با 72 هزار و 793 حلقه چاه غيرمجاز در صدر استانهاى كشور قرار دارد.

وى بيان كرد: متوســط مصرف آبهاى زيرزمينى كشــور نشان مىدهد ميزان آبهاى زيرزمينى از شــهريور 83 به شدت نزولى بوده و جز دو ســال گذشــته كه بــارش اين روند را بهتر كــرد، اين كاهش همچنان ادامه دارد.

دهقانى ادامه داد: افزون بر ميزان منابع آبى، كيفيت آب نيز نه تنها براى شرب بلكه براى كشاورزى نيز كاهش يافته است.

مديرعامل شــركت آب منطقــهاى فارس با بيان ايــن كه كاهش آبهاى زيرزمينى بر اثر توقف بارش برف و باران، دبى رودخانهها را نيز كاهش داده است، گفت: اين موضوع سبب شده از برخى رودخانهها فقط نامى باقى بماند.دهقانى ابراز كرد: از 9 ســد استان فارس جز سد ســلمان و رودبال، در ديگر ســدها آبى باقى نمانده اســت و حجم آن سدها از حجم پايدارى آن ها نيز بيشتر كاهش يافته؛ اين در حالى است كه طى دو سال گذشته، آبى در اين سدها رها نكرده ايم و كشاورزان هيچ بهره اى از كشــت خود نبرده اند و آب شــرب شيراز و مرودشت نيز به سختى تأمين شده است.وى با بيان اين كه برداشت بىرويه آب زيرزمينى فروچالههاى بســيارى را پديد آورده است، افزود: تركهاى بسيار طولانى در سطح زمين در شهرستان داراب و استهبان باعث شده اســت كه تأسيسات شــهرى، جاده ها و ابنيه روستايى در معرض خطر جدى قرار گيرند.

مديرعامل شــركت آب منطقهاى با اشــاره به اقدامات پيشگيرانه گفت: در طرح تعادل بخشــى كه برنامه جامع ملى است تا كنون 486 حلقه چاه پر شــده اســت و دســتگاه هاى حفارى غيرمجاز نيز توقيف شــده و تعداد اين دستگاهها تنها در انبار مركزى شركت آب منطقهاى فارس به 551 دستگاه مىرسد.

وى از همه مســئولان حوزههاى فرهنگى اســتان درخواست كرد در برنامههــاى اجرايى به فرهنگســازى در زمينه مصرف بهينه آب و نيز خطــرات موجود حاصل از خشكســالى بپردازنــد و در اين زمينه روشنگرى كنند تا بتوان با همت جمعى به گونهاى از اين بحران عبور كرد.به گزارش »خبرجنوب«، اين بحران اما مىتواند آيندهاى متفاوت را رقم بزند. آيندهاى حاكى از مهاجرت، از ميان رفتن ميراث باستانى ايرانيان و در مجمــوع بر باد رفتن ميراث تمدنى ايرانى- آن گونه كه وزير پيشين نيرو گفته بود. اما آيا مىتوان همين الان جلو سرچشمه را گرفت كه غول خشكسالى، سيل خانمان برانداز نشود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.