با گزارش دستگاههاي امنيتي ابعاد بيشتري از بنر مذموم مشخص ميشود

KHABAR JONOOB - - جنوب -

جلالالديــن عرفانــى- خبرنــگار »خبرجنــوب«/ همه چيز از نصب يك بيلبورد در ميدان نمازي شيراز آغاز شد؛ تصويري كه بــراي پاسداشــت هفته دفاع مقــدس به اهتزاز درآمده بود خود به يكي از تلخترين وقايع اين هفته براي شيرازيها تبديل شد.

موضوعي كه صداي شــهردار شــيراز را هــم درآورد و حيدر اســكندرپور در مراســم بزرگداشــت روز آتشنشان، ضمن محكوميت اين عمل از دستهاي پيدا و پنهان جنجالساز در ايــن رابطه خبر داد و گفــت: طي روزهاي اخير، اتفاق نامباركي در گوشــهاي از شهر رخ داد كه نياز اســت با دقت بررسي شود چرا كه با توجه به گستردگي شهر و شهرداري، گاهي امكان دارد در نقطهاي از شــهر اتفاقي رخ دهد كه هزينه آن را بايد كل شهرداري بپردازد.

شــهردار شيراز افزود: امســال با توجه به نــگاه ما به هفته دفاع مقدس و اهميت اين هفته براي ما، قرار بود اين هفته به صورت ويژهتري طي شــود چرا كــه معتقد بوديم و هســتيم كه آبروي امروز كشــور، بســته به دفــاع جانانه جوانان كشور در آن روزهاست.

اســكندرپور ادامــه داد: بر همين اســاس امســال 40 پــلاكارد و بيلبــورد تبليغاتــي شهرداري در سطح شهر به انعكاس رشادتهاي آن روزهــا اختصاص يافت كه اتفاق خبرســاز در يــك مورد از آنهــا رخ داد. وي ادامه داد: البته اين مورد توســط دســتگاههاي امنيتي در حال پيگيري اســت اما معتقديــم اين تنها يك اتفــاق نبوده و يك حركت طراحي شــده براي به چالش كشــاندن شهرداري شيراز و مديريت شــهري بوده اســت كه البته در آينده با اعلام گزارش دســتگاههاي امنيتي، ابعاد ماجرا بيشتر مشخص خواهد شد.

اســكندرپور گفت: سال گذشته و در بدو ورود مــا نيــز يك چالــش ديگــر را در بحث تعويض و نوســازي تابلوهاي شــهدا از سطح شهر ايجاد كردند، اين در حالي بود كه مقدمات نوســازي اين تابلوها از تير ماه سال قبل آغاز شــده بود و بــراي آن كه تابلو تصاوير شــهدا در ايام نوروز جديد باشــد، اين كار در آذرماه انجام شــد كه آن بلوا را بپا كردند و با انتشار يك تصوير در وســعتي بزرگ قصد به چالش كشيدن شهرداري را داشتند.

اســكندرپور اظهار كرد: مگر ميشود من كه از 14 ســالگي تا 19 سالگي در كنار شهدا و ايثارگران بودم به آرمانهاي آنها فكر نكنم، چرا عدهاي اصرار دارنــد كه اين تيم مديريت شهري با شهدا و ايثارگران عداوت دارد؟ مردم شــيراز به اين گروه راي دادند پس اجازه دهيد به شــهر خدمت كنند، چرا اصرار داريد كه هر لحظه يك بحران براي شهر ايجاد كنيد؟

شــهردار شــيراز ادامــه داد: چــرا برخي ميخواهند با خطكشي، مردم را به گروه خودي و غيــر خودي دســتهبندى كنند؟ مــا با افتخار ميگوييم كه خاك پاي خانواده شــهدا هســتيم و به شــهدا و ايثارگران شــهر افتخار ميكنيم. اســكندرپور سخنان خود را با چند سؤال ديگر ادامه داد و گفــت: چه اصراري وجود دارد كه برخي بر اين نكته تأكيد دارند بخشــي از مردم فارس يا شيراز و يا در شهرداري افرادي هستند كه دل در گرو دشمن و به ويژه دشمن منحوس صهيونيستي دارند؟ من با صداي رسا ميگويم افتخار مردم شيراز و پرسنل و مديريت شهري، دفاع از كشور است و اگر لازم باشد در مقابل دشــمن صهيونيستي ميايستند و از جان و مال خــود در ايــن راه دريغ نميكننــد. وي افزود: خطكشــي كردن ميان مردم ظلمي است كه در اين برهه زماني به مردم شــيراز وارد ميشود، اين در حالي اســت كه به جاي اين موارد فارغ از هــر گونه نگاه حزبي و گروهي همه بايد در كنار هم به فكر دفاع از ايران ســربلند باشــيم. اگر در جايي در اتفاقــات اخير قصوري هم از كســي ســرزده با قدرت و تمامي تــوان با آن برخورد خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.