اكران فيلمهاى برگزيده جشنواره فجر در شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

مدير امور سينمايى حوزه هنرى استان فارس از اكران فيلمهاى تنگه ابوقريب و مغزهاى كوچك زنگ زده در سينماهاى شيراز خبر د اد .

رســول شــهابيان در گفت و گو با تسنيم با اشاره به برنامههاى سينماهاى اين شــهر اظهار كرد: »مغزهاى كوچك زنگزده«، »تنگه ابوقريب«، »هزارپا« و »هشتگ« در 5 سينماى شيراز، پيام، سعدى، فلسطين و ايران اكران مىشود. وى با اشاره به برنامه سينما سعدى گفت: »مغزهاى كوچك زنگ زده« اثر هومن سيدى كه با دريافت 4 سيمرغ بلورين يكى از بهترين هاى اين دوره از جشنواره بود، در اين سينما به نمايش درمىآيد، همچنين فيلم »هزارپا« نيز در اين سينما اكران مىشود. مدير امور سينمايى حوزه هنرى فارس از اكران » مغزهاى كوچك زنگ زده« در سينما ايران خبر داد و افزود: اين اثر سيدى در بخش بهترين فيلم از نگاه تماشاگران، بهترين فيلم از نگاه هنر و تجربه، بهترين صداگذارى و بهترين فيلمنامه موفق به دريافت سيمرغ بلورين شده است.

شــهابيان بيان كرد: همچنين فيلم »تنگه ابوقريب« با موضوع دفاع مقدس در ســينما پيام شيراز اكران مىشود كه اين فيلم نيز در جشــنواره فيلم فجر موفق به دريافت 6 ســيمرغ بلورين شــد و روايتى از دفاع گردان عمار ياسر لشكر 27 محمد رسول ا.... (ص) در برابر لشكركشى رژيم بعث به فكه و منطقه شرهانى در روزهاى پايانى جنگ است. وى عنوان كرد: در سينما فلسطين فيلم » هشتگ« و در ســينما شــيراز نيز فيلم » هزارپا« اكران مىشود و تغيير برنامهها با فيلمهاى جديد در دست اقدام است.مدير امور سينمايى حوزه هنرى فارس ميزان اســتقبال مردم از ســينما را در 6 ماه اول امسال نسبت به سال گذشته بيشتر اعلام كرد و گفت: اين استقبال نسبت به 6 ماه سال 95 كمتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.