»همه مى دانند« اصغر فرهادى همچنان شانس اسكار دارد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

اســتوديو فوكوس فيچرز اعلام كرد فيلم »همه مى دانند« ســاخته فرهادى براى جا نماندن از رقابت اســكار، 30 نوامبر به صورت محدود در آمريكا اكران مىشــود. به گزارش مهر به نقل از رپ، اســتوديو فوكوس فيچرز اعلام كرد تريلر روانشناسانه اسپانيايى زبان »همه مى دانند« ساخته اصغر فرهادى 8 فوريه 2019 اكران خواهد شد. اين اســتوديو همچنين اعلام كرد براى آن كه فيلم شــانس شركت در رقابت اسكار را داشته باشد در تاريخ 30 نوامبر 2018 به صورت محدود در آمريكا اكران مىشود. با اكران در آمريكا اين امكان براى »همه مىدانند« فراهم مىشــود كه در رقابت اسكار 2019 شــركت كند؛ ولى اين بار نه در بخش فيلم خارجى زبان بلكه در بخش رقابت اصلى اسكار كه شامل همه بخش ها از بهترين فيلم تا بخش هاى فنى مى شود. حضور در اين رقابت مىتواند شانســى براى دريافت اسكار از سوى بازيگران فيلم يعنى پنه لوپــه كروز و خاوير باردم باشــد. فوكوس فيچرز ماه مى امســال در زمان نخســتين نمايش فيلم در جشنواره كن حقوق فيلم را بهدست آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.