انتشار »زيتونهاى سرخ« بهزودى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

كتاب »زيتون هاى ســرخ« براى انتشــار آماده شــد. اين كتاب توســط دو نفر از نويسندگان اســتان و با حمايت سازمان بسيج كارگرى استان فارس نوشته شده است. كرامت يزدانى يكى از نويسندگان كتاب زيتونهاى سرخ گفت: زيتونهاى سرخ، روايت 34 شهيد روستاى شهيدپرور پرزيتون از توابع شهرستان ميمند فارس است. به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى فارس، در اين كتاب نيز به زندگى و خاطرات و سلحشــورى شــهيد جهانپور شــريفى، اولين شهيد مدافع حرم استان پرداخته مىشود كه در 6/25/92 در سوريه به شهادت رسيده است. وى در خصوص انگيزه نوشتن اين كتاب گفت: نوشتن، يادآورى و جمع آورى مفاهيم و آثار (مادى و معنوى) بجا مانده از شهيدان مجموعه اى غنى را در فرهنگ شهادت و مكتب تشيع علوى تشكيل مى دهد كه ما نيز بر اين اساس آن را رسالتى دانسته و وظيفه شرعى، عرفى، اخلاقى و آرمانى خويش دانسته ايم تا قطره اى كوچك از اقيانوس وســيع شــهيدان گران قدر روستاى پرزيتون را به منظور معرفى اين شــهداى عزيز در قالب كتاب جمع آورى نموده تا نسل امروز و آينده از فرزندان مطهر، نيك انديش، شجاع، مومن و از جان گذشته روستاى خود بدانند و تقدس اين خاك پاك را در جايگاه واقعى خويش درك نمايند. شايان ذكر است كه اين كتاب در 250 صفحه تمام رنگى به زودى منتشر مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.