دوازده شاعر دفاع مقدس به امتداد آيينهها رسيدند

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»شــب شــعر امتــداد آيينههــا« بــا شــعرخوانى دوازده شــاعر آيينــى و برتر حوزه دفاع مقــدس در مجموعه فرهنگى و دفاع مقدس برگزار شد و هنرمندان حاضر، اشعار خود را همراه با سروده هاى تازه اى در خصوص حمله تروريستى اهواز قرائت كردند.

در ايــن آييــن، ســرهنگ حميدرضا گرامى، مديــركل بنياد حفظ آثار و نشــر ارزشهــاى دفاع مقدس فارس با تســليت ايام محــرم و گراميداشــت يــاد و خاطره شــهداى انقلاب، دفــاع مقــدس، مدافعين حرم، نظم و امنيت، حمله تروريستى اهواز و شــهداى هنرمند در ابعــاد مختلف گفت: اســتان فــارس از ديرباز در مقولــه امتداد ارزشهــا حــرف براى زدن داشــته و دارد و با وجود بزرگانى چون حافظ و ســعدى توقع كشــور و جهان را بيشــتر مىكند و در حوزه ارزشــمند و گنجينه دفاع مقدس، ابعاد زيادى باقى مانده و جاى كار بســيار زياد است.

معاون فرهنگى و امور رســانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى فارس نيز در ايــن آيين با بيان اين كــه هنرمندان عرصه شعر و ادب هميشه در مقوله انقلاب پيشتاز بوده و هســتند، گفت: ادبيات و شــعر، در تاريــخ هر ملتــى مىتواند بيانگــر حقايق، رخدادها، رويدادها، خوشىها و ناخوشىها و حماســه هاى انكارناپذيرى باشد كه اگر عنايت و توجّه ويژه اديبــان و فرهيختگان عصر خود را دربرداشته باشد، داراى وجوه شاخصى در اعصار ديگر مىگردد و آثارى چون شعر، قصه، رمان، نمايشنامه، فيلمنامه و ســاير آثار ادبــى را به ارمغــان خواهد گذاشت.

مهــدى اميدبخش اظهاركرد: يكى از پديدههاى مهمى كه فكر و ذهن نويسندگان معاصــر را به خود معطوف داشــته و خالق نوعى ادبيات در ميهن اســلاميمان گرديد، پديــده اى بــه نام »دفاع مقدس« اســت و صــرف نظر از اين كــه مىتواند به تنهايى كتاب قطــورى از دايرة المعــارف انقلاب اسلامى باشــد و به عنوان زير مجموعهاى از آن قرار گيرد، امــا داراى آن چنان غنا، شور، نشاط، بالندگى، حوادث، رويدادها و رخدادهاى عبرت آموز تاريخى، اســلامى و انســانى اســت كه خود به عنــوان يك جريان فكــرى در ادبيات جا بــاز نموده و در تقســيم بندى ادبيات معاصر ما براى آن نوعى امتياز و برجستگى ها قائل شده ايم. وى گفــت: لذا اينك ادبيــات دفاع مقدس در همــه زمينهها از جمله شــعر، داســتان، رمان، نمايشــنامه، فيلمنامه، قطعات ادبى، مقــالات تحليلى، توصيفى، تمثيلى، انتقادى و غيــره حرفهاى تازه اى براى گفتن دارد كــه در كمتر پديده اى اين گســتردگى را مــى بينيــم. اميدبخش با تاكيد بــر اين كه از مزيّــت هايى كــه ادبيات دفــاع مقدس در تاريخ شــكوهمند انقلاب اسلامى دارد، مزيّت »سندسازى« است، خاطر نشان كرد: امــروزه ادبيات علاوه بر جــذب مخاطبين خود و اقناع نويسندگان و پر كردن اوقات فراغت خواننــدگان و فعال نمــودن زمينه هــاى فرهنگى و هنرى؛ مى تواند به عنوان ســندى غيرقابل انــكار از ادبيات و تاريخ اين كشور براى آيندگان باقى بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.