آگهى مزايده نوبت اول مال غيرمنقول

به موجب پرونده اجرايى كلاسه 950001 اجراى احكام مدنى دادگسترى و نيابت صادره محكوم له خانم ليلا زارعى سودانى تقاضاى فروش و مزايده اموال توقيفى محكوم عليه آقاى مصطفى چهل نتان را كه عبارت اسـت از يك قطعه باغ با مالكيت مشاعى به مساحت 2500 مترمربع در باغات روست

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

قاضى اجراى احكام حقوقى دادگسترى سپيدان، جعفرى- مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى سپيدان، محمودى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.