آگهى مزايده نوبت اول

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

اجراى احكام حقوقى دادگسـترى شهرسـتان جهرم در نظر دارد در اجراى دسـتور فروش صادره از شـعبه چهارم دادگاه عمومى حقوقى دادگسـترى جهرم در پرونده كلاسـه ‪/20 970527‬ ششـدانگ مشـاع يك قطعه زمين داراى كاربرى باغات به شماره پلاك ثبتى3 /3994 بخش 11 فارس واقع در جهرم خيابان حرم به حرم سر خيابان را به مزايده و فروش بگذارد كه طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى عرصه پلاك موردنظر به شماره ‪3994/ 3‬ كه متراژ آن ‪/322 40‬مترمربع مى باشـد كه قيمت هر متر 7000000 ريال تعيين گرديده اسـت و جمعا 2256800000 ريال (دويست و بيست و پنج ميليون و ششصد و هشتاد هزار تومان) ارزيابى و كارشناسى گرديده است. لذا جلسـه مزايده روز شـنبه مورخ ‪7//1397 28‬سـاعت 9:00 الى 10:00 صبح در اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان جهرم برگزار مى گردد. متقاضيان مى توانند پنج روز قبل از مزايده از از ملك بازديد سپس پيشنهاد خود را در روز مزايده در پاكت سربسـته به اين شـعبه تحويل نمايند. برنده مزايده مى بايست مبلغ ده درصد قيمت كارشناسى را نقداً فى المجلس روز مزايده در وقت ادارى به حسـاب سـپرده دادگسترى نزد بانك ملى پرداخت نمايد و 90 درصد مابقى را نهايتا ظرف بيسـت روز از تاريخ مزايده به همان حساب توديع و رسيد آن را تحويل دفتر شعبه نمايند. در غير اينصورت مبلغ پرداختىوفقمقرراتضبطخواهدشد. 21409/مالف

دادرس اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان جهرم يوسف ضابطى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.