هشتم مهرماه روز بزرگداشت مولوى

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

امروز هشتم مهرماه و روز بزرگداشت مولوى اســت. به گزارش خبرآنلاين، مولانا جلالالدين محمد بلخى مشــهور به مولوى شــاعر بزرگ قرن هفتم هجرى قمرى است. او در ســال 604 هجرى قمرى در بلخ زاده شد. پدر او بهاءالدين كه از علما و صوفيان بــزرگ زمان خود بود و به ســبب كدورتى كه بين او و سلطان محمد خوارزمشاه پديد آمده از بلخ خارج شــد و بعد از مدتى سير و ســياحت بــه قونيــه رفت. مولانــا بعد از فوت پدر تحــت تعليمات برهانالدين محقق ترمذى قرار گرفت. ملاقات او با شمس تبريزى در سال 642 هجرى قمرى انقلابى در او پديــد آورد كه به موجب آن ترك مســند تدريس كــرد و به مراقبت نفس و تذهيب باطنى روى آورد. اين حكيم و اديب وپارســىگو در سال 672 هجرى قمرى در قونيه چشم از جهان فروبست. از آثار ملاى رومى مىتوان به مثنوى، ديوان غزليات يا كليات شمس، رباعيات، مكتوبات، فيه مافيه و مجالس سبعه اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.