كيفرخواست جعبه سياه پرونده بابك زنجانى صادر شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دادستان تهران در پاسخ به سوالى در رابطه با آخرين وضعيت پرونده جعبه سياه پرونده بانك زنجانى گفت: اين پرونده اواخر هفته گذشته به صدور كيفرخواست منجر شد و به دادگاه ارســال شــده اســت و اميدواريم به زودى در نوبت محاكمه قــرار گيرد.به گزارش فارس، عباس جعفرى دولت آبادى در حاشــيه نشســت با رييس اتــاق تعاون در مورد آخرين وضعيت پرونده هاى اخلال در نظام اقتصادى كشــور بيان كرد: در حوزه دستگيرى دلالان ارز ظرف يك ماه گذشــته تا به امروز حدود 70 متهــم دلالى ارز كه در خيابــان ها به خريد و فروش ارز اقدام مى كردند، دســتگير و بازداشت شده اند.

وى با هشــدار به كســانى كه در خيابــان به خريد و فــروش ارز اقدام مى كنند، گفت: خريــد و فروش ارز در معابر جرم محسوب مى شود و ممنوع است و حتما دستگير خواهند شد و تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

دادستان تهران تصريح كرد: اين افراد هنگام دستگيرى دســتگاه pos و دلار و ارزهاى ديگر به همراه داشــتند كه پرونــده هاى آن هــا در حال تكميل اســت و در اين رابطه برخــى صرافى هــا و متهمان ارزى با فريــب مردم ضعيف و بــا اســتفاده از كارت هاى ملى آن ها به افتتاح حســاب اقدام كرده و با آن حســاب گــردش مالى زيادى انجام داده و بعد كه پرونده تشــكيل مى شود، پليس و دستگاه قضايى به ناچار به ســراغ افرادى مى رود كه واقعا نقشــى در اين اقدامات نداشته است و افراد از آن ها سوء استفاده كردهاند. جعفــرى دولت آبادى از همه مردم خواســت كه مراقب اين ترفند مفســدان اقتصادى باشند و به هيچ عنوان كارت ملى، كارت حســاب و يــا كارت بازرگانى خودشــان را با بهاى نازل در اختيار متهمان اقتصادى قرار ندهند.

وى با اشــاره به دستگيرى يكى از متهمان فرارى در حوزه تلفن همراه عنوان كرد: در حوزه تلفن هاى رجيسترى كه در آغاز امســال اعلام شــد و قرار بود كــه افراد وقتى تلفنها را از گمركات رســمى يا مســافرتى وارد مى كنند ثبت كرده تا پس از پرداخت حقوق گمرك فعال شــود، اين متهم فرارى حســب گزارشــات پليس و تحقيقات صورت گرفته موفق شــده كه بــا كارت ملى خود 52 هزار تلفن را بدون اين كه تلفنى را از خارج بياورد، ثبت كند.

دادســتان تهــران با اشــاره به روش ايــن متهم براى اقدامــات مجرمانه ادامه داد: اين متهم ســريال تلفنها را از طريق دلالان عمده قاچاق تلفن همراه، از خارج مى گرفت و در كشور ثبت رجيسترى مى كرد و براى هر ثبت 35 هزار تومــان مى گرفت و نوع گوشــى ها را مشــخص نمىكرده اســت.جعفرى دولت آبــادى تصريح كــرد: پرونده وى در تعزيرات عدم صلاحيت خــورده و همچنين يكى از افرادى كه با او همكارى مى كرد نيز هفته گذشــته دستگير شد.وى با اشــاره به ســوء اســتفاده برخى از طرح رجيسترى گفت: عده اى از طرحى كه مى خواســت كمك كند تا تلفن ها از نظمى برخوردار باشد و حقوق گمرك پرداخت و به صورت قانونى وارد كشور شود سوء استفاده كردند كه تا كنون دو نفر در اين رابطه دستگير شدند و تحقيقات به مراحل خوبى رسيده است.

دادســتان تهران در رابطه با پرونده هاى خودروها با اشاره به پيشرفت تحقيقات اظهار كرد: اخيرا سه نفر در هفته گذشــته دستگير شدند و كســانى بودند كه با گذشت چند

دستگيرى 2 نفر به دليل سوء استفاده از رجيسترى

ماه از اعلام فســاد مربوط به خودروها كماكان با ســامانه مربوطــه همكارى مــى كردند.جعفرى دولــت آبادى ادامه داد: اين افراد اطلاعاتشــان را از متهمانى كه قبلا دستگير كردهايم، مى گرفتند و كماكان به ســايت صَمَت دسترســى داشــتند كه بازداشت آن ها پيشرفت مهمى در پرونده بوده است. وى اعلام كرد: در برخورد با عوامل مرتبط با سامانه ها حوزه پتروشيمى، صمت و تلفن هاى همراه ظرف يكى دو هفته گذشــته دستگيرى هاى هدفمندى صورت گرفته است تا عده اى نتوانند با دسترســى به اين ســايت ها زمينه هاى فساد را فراهم نمايند.دادستان تهران صدور 10 كيفرخواست مهــم در پرونده هاى اقتصادى در دادســراى پولى و بانكى از جمله كيفرخواســت هدايتى و چنــد پرونده مهم ديگر را نشانه فعاليت گسترده شعب ويژه عنوان كرد.جعفرى دولت آبادى با اشــاره به اقدامات صــورت گرفته مبنى بر اجراى بخشــنامه رييس قوه قضاييه در رابطه با جلوگيرى از حبس محكومان مهريه گفت: در تهران حداقل تا هفته گذشــته به 60 نفر از محكومانى كه در زندان بودند مرخصى اعطا شد تا بتوانند كارشان را پيگيرى كنند.وى خاطر نشان كرد: اين شــيوه ادامه پيدا خواهد كرد تا فقط كسانى كه تمكن مالى دارند و در نزد دادگاه ثابت شــده اما از پرداخت اســتنكاف مى كنند، در زندان بمانند.

10 سال حبس براى يك قاضى متخلف

دادســتان عمومــى و انقلاب تهران از حكم ده ســال حبس بــراى حجت ا... يازرلــو قاضى متخلــف خبر داد.به گزارش خبرگــزارى صدا و ســيما، جعفــرى دولت آبادى افــزود: اين حكــم از چند روز پيش اجرا شــده و اتهام اين قاضى دريافت رشوه بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.