جهانگيرى: با چند ماه تحمل از دوره تحريم عبور مىكنيم

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون اول رييس جمهورى با بيان اين كه بايد چند ماهى براى عبور از دوره تحريم تحمل كنيم، گفت: در دشــوارتر از اين شرايط امكان تامين هواپيما و قطعات وجود داشته اســت و مطمئنم همكاران ما با اطمينان به مردم ســرويس ايمنى را در حمل و نقل هوايى ارائه مى كنند.به گزارش خبرگزارى تســنيم، اسحاق جهانگيرى در مراسم توديع آخوندى و معارفه اســلامى به عنوان وزير راه و شهرسازى اظهار كرد: دشمن به حمل و نقل براى مختل كردن امور به آن چشــم دوخته اســت؛ حمل و نقل هوايى، دريايى، جاده اى و ريلى بايد به صورت جديد در دستور كار ما قرار گيرد تا اخلالى به وجود نيايد.

وى بــا اشــاره به برنامه هاى وســيع حمل ونقــل ريلى كه در اولويــت قرار گرفته اســت، گفت: بايد بنادر كشــور به راه آهن سراسرى متصل شــود كه همچنان در اولويت دولت قرار خواهد داشــت. راه آهن برقى تهران- مشــهد، اينچه برون- گرمسار و... جزو مهم ترين برنامه هايى اســت كه در شــرايط عادى و خطير امروزى به آن ها نياز داريم و بايد در دســتور كار وزارت راه قرار بگيرد.معاون اول رييس جمهورى افزود: بايد سالانه كالا غير از نفت از ايران صادر و وارد شــود؛ برنامه هاى مورد نياز براى فعال تر شــدن حمل و نقل دريايى تهيه شــده است. با اطمينان به ملت ايران مى گوييم با كمك نيروهاى زبــده كارى مــى كنيم هيچ كالاى ايرانى براى حمل و نقــل معطل نماند. حمل و نقل يكى از حياتى ترين بخش هاســت و انتظار داريم وزارت راه با جديت بيشــتر اين بخش را در توسعه كشور قرار دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.