ردپاى روغنهاى تقلبى خودرو در بازار

KHABAR JONOOB - - اخبار -

روغن موتور خودرو از محصولاتى اســت كه خريد آن از سوى مالكان خودرو امرى اجتناب ناپذير محســوب مىشود و همواره در ســختترين شرايط اقتصادى، تقاضاى نسبى براى خريد آن وجود دارد، محصولى كه حالا با دو معضل افزايش قيمت و تكثر روغن هاى تقلبى در بازار مواجه شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روغن خودرو از نمونه اقلام ضرورى براى خودرو به شمار مىرود كه در فقدان يا خلاء آن و يا انتخاب روغن بى كيفيت و يا كم توجهى به زمان تعويض آن، احتمال ظهور و بروز و تحميل خســاراتى جدى به موتور خودرو، دور از انتظار نخواهد بود.اگرچه بررســىها و گزارشــات ميدانى واصله از مراكز تعويض روغنى از كاهش نســبى تعداد مراجعه كنندگان خبر مىدهد، اما طرح اين موضوع به معناى افت شديد خريد چنين محصولاتى نبوده و نيست، زيرا هر خودرويى كه در خيابانها و جاده هاى كشــور در حال حركت است نيازمند روغن خواهد بود و غفلت از اين نياز و حتى به تأخير انداختن زمان تعويضِ آن، مىتواند با خسارات مادى فزاينده اى همراه شود.در اين ميان و با توجه به نوسانات قيمت بسيارى از كالاها و محصولات، روغن موتور نيز از اين عارضه مصون نمانده و اطلاعات دريافتى حاكى از افزايش قابل توجه نرخ روغن موتور در طى هفته ها و ماههاى اخير است.طبيعتاً در شرايطى كه قدرت خريد عمومى كاهش مىيابد، اقبال و ميل به خريد محصولات و كالاهايى با كيفيت پايين تر، دو چندان مىشــود و اين پديدهاى اســت كه در حال حاضر در ارتباط با بازار مذكور (روغن موتور) جارى و ســارى است.صمد محبى، يكى از فعالان اين عرصه (تعويض روغنى) با اشاره به لزوم دقت نظــر مالكان خودرو در انتخاب روغن اتومبيل، اظهار كرد: ما به عنوان فروشــنده و توزيع كننــده خُرد روغن، قادر به تحميل فلان برند يــا مارك روغن موتور به مالكان و متقاضيان تعويض نيســتيم و صرفاً در حد يك پيشــنهاد دهنده (آن هم در صورت تمايل مشتريان) به افراد و گروه هاى مراجعه كننده مشورت مىدهيم.وى افزود: در اين ميان آنچنان كه شواهد و قرائن نشان مىدهد، ضريب روغن موتورهاى تقلبى در بازار با افزايش بيشترى همراه شده است.محبى گفت: در حال حاضر، روغن موتورهاى داخلى از كيفيت به مراتب مطلوب ترى برخوردار هســتند، زيرا در خصوص سلامت و استاندارد روغن موتورهايى كه تحت عنوان برندهاى خارجى عرضه مىشــوند، هيچ گونه تضمينى وجود ندارد و اساساً عمده روغنهاى تقلبى مشــمول همين اقلام مىشود.وى افزود: در طول ساليان اخير، تكنولوژى توليد روغن موتور در كشــور پيشــرفت كرده و به اعتقاد بنده در چنين شرايطى، ضرورتى براى خريد و تهيه اقلام و برندهاى به اصطلاح خارجى احســاس نمىشــود و در شرايطى كه شعار اصلى كشور در حوزه اقتصادى در قالب حمايت از توليد داخلى تبيين و تعريف شده، انتظار مىرود نسبت به خريد محصولات ايرانى توجه فزاينده ترى لحاظ شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.