آخرين خبر از استيضاح وزير آموزش و پرورش

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو هيات رييســه مجلس گفت: به تازگى اســتيضاح وزيــر آموزش و پرورش از ســوى تعدادى از نمايندگان مطرح شــد، اما به هيات رييســه ارجاع نشد كه طبق پيگيرى هايى كه داشــته ام، اين اســتيضاح جدى نيســت.على اصغر يوســف نژاد در گفت و گو با تســنيم با بيان اين كه هيچ اســتيضاحى در دستور كار نمايندگان مجلس قرار ندارد، اظهار كرد: آخرين اســتيضاحى كه از ســوى تعدادى از نمايندگان مجلس مطرح شــد، استيضاح رحمانى فضلى وزير كشــور بود كه با انصراف اســتيضاح كنندگان از دستور كار خارج و اين استيضاح منتفى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.