دستيار ارشد وزير ارشاد: فضاى مجازى با ارتقاى سواد رسانه اى تبديل به فرصت مىشود

KHABAR JONOOB - - اخبار -

دستيار ارشــد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: فضاى مجازى مىتواند فرصت خوبى باشــد به شــرط آن كه بتوانيم از حوزه ســواد رسانهاى بيشــتر بهره بردارى كنيم. به گزارش مهر، حســين انتظامى در جمع خبرنگاران بيــان كرد: با توجه به اين كه فضاى مجازى هم داراى فرصت اســت و هم تهديد، وقتى سواد رسانهاى توسعه يابد، آحاد مردم در زمينه بهره بردارى از اين فضا، با اطلاع و آگاهى بيشتر وارد مىشوند و از جنبه هاى فرصت آن بهره بردارى مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.