مجوزهاى صادره از سوى وزارت ارشاد تا پايان امسال اعتبار دارد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامى در راستاى ســاماندهى وضعيت ارايه خدمات و صدور مجوزهاى گوناگون خود در اطلاعيه اى، حداكثر اعتبار مجوزهاى قبلى صادر شده از سوى اين وزارتخانه را تا پايان سال جارى اعلام كرد.

به گزارش خبرگزارى خبرآنلاين، بر اســاس اطلاعيه جديد وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامى، مجوزهاى قبلى صادره از ســوى ايــن وزارتخانه تا تاريخ منــدرج در آن ها و حداكثــر تا پايان ســال جارى داراى اعتبار اســت اما دارندگان آن ها مــى توانند پس از استقرار پنجره واحد مجوزها و خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، مجوزهاى جديد را دريافت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.