افتتاح اولين كارخانه تبديل نخاله ساختمانى به مصالح

KHABAR JONOOB - - اخبار -

شــهردار تهــران از افتتــاح اولين كارخانه تبديــل نخاله هاى ســاختمانى به مصالح ســاختمانى خبر داد.به گزارش ايسنا، محمد على افشانى با حضور در جمع خبرنگاران بيان كرد: قرار اســت فردا دوشــنبه كارخانه تبديل نخاله هاى ســاختمانى به مصالح ساختمانى مورد بهره بردارى قرار گيرد كه در فاز اول به صورت روزانه 3300 تن نخاله ساختمانى به مصالح تبديل مىشوند كه مى توان از آن ها در شهردارى نيز استفاده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.