تكذيب ادغام بانك سرمايه در بانك ملت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بانك ملت با ارســال نامه اى به مدير نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، شــايعه ادغام بانك سرمايه در بانك ملت را تكذيب كرد.به گزارش فارس، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه كدال، بانك ملت با ارسال نامه اى به مدير نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار، شايعه ادغام بانك سرمايه در بانك ملت را تكذيب كرد.اين شــايعه قبلاً هم در فضاى مجازى منتشــر شده بود و اكنون نيز با داغ شدن شايعه، اين بانك به صورت رسمى اين ادغام را تكذيب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.