اختصاص 10ميليارد تومان براى پيش بينى گرد و غبار خوزستان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون توســعه و پيش بينى سازمان هواشناسى كشور گفت: امسال بودجه اى معادل 100 ميليــارد ريال از محل اعتبــارات كارگروه ملى گرد و غبار، بــراى خريد تجهيزات سنجش و پيش بينى گرد و غبار خوزستان اختصاص يافت.

به گزارش عصر ايران، على عابدينى در جمع خبرنگاران بيان كرد: اين ميزان اعتبار در راســتاى خريد و تجهيز دستگاه هاى پيش بينى هواشناسى و خريد چند دستگاه سنجش گرد و غبار و هشدار در اين زمينه اختصاص يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.