درآمد ثروتمند ترين ها 10 برابر درآمد فقيرترين ها در ايران

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بر اســاس آمارهاى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، متوسط درآمد يك خانوار شــهرى در دهــك اول و دهك دهم فاصله حدود 600 هــزار تومانى تا 7 ميليون تومانى دارد.به گزارش خبرآنلاين، در آمارنامه سال 1396 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، متوسط هزينه و درآمد خالص يك خانوار در دهك هاى مختلف درآمد منتشر شده است.

همچنين در اين آمارنامه، متوسط هزينه و درآمد خالص يك خانوار بر اساس تعداد افراد شاغل و خانوار آن ها در سال 95 مطرح شده است.

درآمد خالص خانوار شــهرى در ســال 95 براى دهك اول 7 ميليون و 524 هزار تومــان و براى دهــك دهم 86 ميليون و 497 هزار تومان اســت. همچنين درآمد خالص براى خانوار روستايى در دهك اول برابر با سه ميليون و 134 هزار تومان و براى دهك دهم روســتايى حدود 47 ميليون و 339 هزار تومان اســت. بررســى اين ميزان درآمد در يك ســال نشان دهنده اين اســت كه حقوق هر ماه براى دهك اول در يك خانوار شهرى حدود 627هزار تومان اســت و حقوق هر ماه يك خانوار شهرى در ماه حدود 7 ميليون و 208 هزار تومان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.