پشت نقاب لاكچرى بازها چه مى گذرد؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هميشه نمى توان ولع خريدِ كالاهاى گران قيمت را به وضعيت مالى افراد و ثروتِ بى حد و حصرشان ربط داد چرا كه برخى از اين رفتارها ريشه در آسيب ها و گره هاى روانى دارد

فاطمــه ايــزدى- خبرنگار »خبــر جنــوب«/ التهابات داغ اقتصــادى اگر چه اين روزهــا دخل و خرج زندگــى خيلى ها را بــه هم ريخته اما آن چه در پاســاژها و بازارهاى ســوپرلاكچرى برخى شــهرها مىگذرد حكايت از چيزى ديگر دارد. بالا و پايين شــدن دلار، محاســبات زندگى هيچ كدام از آن ها كه براى خريد يك شلوار، چهار ميليون تومانِ ناقابل، كارت مى كشند را به هم نريخته و آب از آبِ جيبشان تكان تكان نخورده است.

قيمــت كيــف، كفش، پيراهــن، شــلوار و مانتــو در برخى پاســاژهاى تهران، سرگيجه آور است. از شلوار پارچه اى مشكى زنانهِ 3 ميليون و 200 هزار تومانى گرفته تا كيف ها و كفشهاى چند ميليونى و حتى شــال 700 هزار تومانى، حسابى مشترىهاى البته خاص خودش را دارد. بازار فروش اين اجناس اصلا كســاد نيســت و بــا همين قيمــت هاى ميليونــى هنوز هم مشــترىهاى لاكچرى پسند دارد.

نــه مانتوهــاى پنــج ميليونى و نه شــلوار جين ســه چهار ميليونــى، هيچ كدام خم به ابروى اين مشــترى ها نمى آورد چرا كه بيشترشــان از برندهاى معروف هستند و همين برايشان كافى اســت البته اين قيمت ها فقط مخصوص صنف پوشــاك نيســت؛ ميــوه هاى لاكچرى هم اين روزها از قافله عقب نمانده و بر طبل گرانى مى كوبند.

در خــلأ بى نظارتى، ميوه هاى لوكس به واســطه تبليغ در فضاى مجازى، ميلياردى به فروش مى رســند. قيمت اين ميوهها آن قدر شــگفت انگيز اســت كه كمتر كســى دلش مــى آيد آن را بخــورد! »انگــور كاليفرنيا« ميوهاى كه طعــم آناناس مىدهد از كيلويــى 60 هزار تومان شــروع مىشــود و »لوبرى« ميوهاى ســفيدرنگ با خال هاى قرمز كه از خانواده توت فرنگى است هم كيلويى 50 هزار تومان به بالاست.

ظاهر و طعــم و مزه ميوههاى لاكچرى اگرچه براى خيلىها آشــنا نيســت اما همين ميوه ها در فروشــگاههاى مجلل مركز و شمال شهر تهران چند ســالى است جاى پاى خود را محكم كرده و مشتريان خاص خود را دارد، ميوه هايى همچون گواوا، دراگون فــروت، رامبوتــان، منگوســتين و لونگان را پوســت مى كنند و بعد از آن كه تزيينش كردند به عنوان ســبد ميوه هاى اســتوايى، حــدود400 هزار تومان مى فروشــند؛ ســبدى كــه پولدارها در مناسبت هاى خاص برايش، سر و دست مى شكنند!

شــيب تند نرخ دلار انگار ريتم زندگى اين دســته از آدمها را كُنــد نكرده اســت. اگر چه تــب اقتصاد خيلى هــا را به زمين گــرم زده، جماعتى را بيكار كــرده و كارخانجات و توليدى هاى بســيارى را به خاك سياه نشانده اما لااقل برخى پاساژهاى تهران را خلوت نكرده است. هر چند اين پاساژها براى بسيارى از مردم ناشــناختهاند اما پاتوقى خوب براى كسانى است كه سررشتهاى در مارك و برندهاى جهانى لباس دارند؛ البته آن طور كه احسان ســلطانى، پژوهشــگر حوزه اجتماعى مى گويد هيچ كس با لباس شــيك و تميز پوشــيدن مخالف نيست و كســى هم خوش لباسى را محكوم نمى كند اما نكته اينجاســت كه مارك پوشى به معناى شــيك پوشــى نيســت! از قرار معلوم، چوب حــراج زدن به پنج ميليون تومان پول براى خريد يك مانتو يا پيراهن نمى تواند فقط به دليل علاقه به برندهاى معروف باشد.

بر اســاس بررسى هايى كه اين پژوهشــگر انجام داده و به تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم رسيده، بيشتر برندهايى كه مشتريان به عنوان برند اصلى مى خرند تقلبى است؛ اين يعنى ادعاى 99 درصد از فروشــگاه هايى كه جنس اصلى مىفروشند نيز بى اســاس اســت.آن طور كه لاله شــيروانى، روانشناس به »خبرجنوب« مــى گويد اگرچه اين موضــوع فاصله طبقاتى بين شــمال شــهرى ها و جنوب شــهرى ها را به تصوير مى كشد اما هميشه هم نمى توان ولع خريدِ كالاهاى گران قيمت را به وضعيت مالى افراد و ثروتِ بى حد و حصرشــان ربط داد چرا كه برخى از اين رفتارها ريشه در آسيب ها و گره هاى روانى دارد.

شــيروانى معتقد اســت اين گونه عادت هــاى غلط از عدم اعتمــاد به نفس و كمبود رضايتمندى افراد آب مى خورد چنانچه برخــى آدم ها كه از اعتماد به نفس كمترى برخوردارند از طريق خريد اجنــاس گران قيمت، نيازهاى روحى خــود را در تعاملات اجتماعى پاسخ مى دهند. از نظر اين روانشناس، اهميت به برندها و ولــع خريدِ چيزهايى كه قيمت هايشــان نجومى اســت تا حدى تامين كننده نيازهاى شــخصيتى آن دســته از كســانى اســت كه ميليون ها تومان پول را فداى خريد يك شلوار يا مانتو مى كنند.

فهيمه كاشــى زاده، مشاور و روان شــناس نيز اعتقاد دارد در اين دســته از افراد، كمال طلبى وجــود دارد و كمال طلبى هم معمولا در كســانى به وجــود مى آيد كه اعتماد بــه نفس پايينى دارنــد. به گفته او اين افراد چون مى خواهند وارد جامعه شــوند و شــغلى پيدا كنند يا شــريكى براى آينده داشــته باشند، حسها و صفــت هــاى منفى را بــا خريد لبــاس ها و اجنــاس لاكچرى مى پوشانند.

در هر حال مهم اين اســت كه اين كالاها و قيمت ها هســت و اتفاقا مشــترى هم دارد. مشــتريان ســوپرمايه دار به كفش 12 ميليونــى و كــت و شــلوار 52 ميليونى، نه نمــى گويند و خيلى راحت ساعت، عطر و ادكلن هاى مارك با قيمت هاى آنچنانى مى خرند. قطعا كسانى كه كت و شلوارهاى 52 ميليونى مى خرند از خريد پيراهنهاى ســه ميليون و 300 هزار تومانى يا جورابهاى 180 هــزار تومانى نيز صرف نظر نمى كنند. پالتوى 28 ميليونى هم بيش از هر پالتوى ديگرى، زمســتانِ سرد لاكچرى پوش ها را گرم مى كند! با اين همه نظر روانشناســان و جامعه شناسان اين اســت كه اگر پولدار هم باشــيد، پول خرج كــردنِ بيش از اندازه براى خريد يك كالا بيهوده است؛ واقعيتي كه در هياهوي سياست و مشكلات پيچيده اين روزها بسيار كمرنگ شده است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.