گوشى مسافرى اتباع خارجى و ايرانيان غير مقيم معافيت گمركى ندارد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات درباره سرنوشت پرداخت حق گمركى گوشى هاى تلفن همراه مســافرانى كه ناگزير به اقامت بيش از يك ماه در ايران هستند در يكى از شبكه هاى اجتماعى نوشت: »معافيت هاى گمركى خاصى براى اتباع خارجى يا ايرانيان مقيم خارج از كشور در قانون ديده نشده است«.

به گزارش ايرنا، محمد جواد آذرى جهرمى در صفحه توئيتر خود نسبت به سوال فردى كه از وى پرســيده بود چرا مســافرى كــه بيش از يك ماه در ايران بمانــد بايد حق گمركى موبايل پرداخت كند؟ علاوه بر مدت سفر، محل اقامت هم بايد در نظر گرفته شود، مثلا مسافر مى تواند يك ايرانى مقيم خارج باشــد كه بنا به هر دليلى مجبور اســت بيش از يك ماه در ايران بماند واكنش نشان داد.

آذرى جهرمى در پاســخ نوشــت: »معافيت هاى گمركى خاصى بــراى اتباع خارجى يا ايرانيان مقيم خارج از كشور در قانون ديده نشده است؛ اگر مصوب شود سامانه ثبت تلفن همراه قابليت پياده سازى آن را دارد«.

بر اساس اين گزارش، مطابق مقررات مسافرى و شرايط غير تجارى، مسافران مى توانند يك دستگاه تلفن همراه در سامانه مســافرى گمرك ثبت كنند و پس از انتقال اطلاعات از ســامانه مســافرى گمرك به ســامانه »همتا« و راســتى آزمايى اطلاعات مسافران يك دستگاه گوشى تلفن همراه مسافرى براى هر مسافر ورودى، رجيسترى و فعال سازى شود.

همه مســافران ورودى مكلفند حداكثر تا30 روز از تاريخ ورود به كشــور نسبت به ثبت IMEI تلفن همراه خود در سامانه اظهار گوشى تلفن همراه مسافرى به آدرس اينترنتى http://epl.irica.gov.ir/ImeiRegister اقدام كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.