آغاز اجراى رجيسترى موبايل مسافرى با پاسپورت و شماره مسافرى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معاون وزير ارتباطات گفت: ارتباط سامانه همتا، گمرك و نيروى انتظامى برقرار شده تا گوشى هاى تلفن همراه با شماره گذرنامه و شماره مسافرى وارد شوند.

به گزارش خبرگزارى فارس، حســين فلاح جوشــقانى درباره اجراى طرح رجيســترى خاطر نشان كرد: در اجراى طرح رجيسترى، وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات مسئوليت كميته راهبردى اين طرح را به عهده دارد كه در دو فاز ســاماندهى گوشــى هاى تلفن همراه و ســاماندهى تبلت ها اجرايى شده است.وى با بيان اين كه توجه بيشتر ما به فاز نخست اين طرح بود تصريح كرد: فاز نخست اين طرح براى جلوگيرى از قاچاق گوشى تلفن همراه اجرا شــد البته وزارت ارتباطات براى اجراى مرحله دوم رجيســترى كــه مربوط به تبلت ها مى شود آمادگى كامل در حوزه فنى دارد اما ملاحظاتى در حوزه بازار وجود دارد كه اجراى آن را تعويق انداخته اســت.معاون وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با اشاره به اين كه متولى تامين گوشــى تلفن همراه در بازار وزارت ارتباطات نيســت اظهار كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت متولى تامين گوشــى در بازار اســت، بنابراين موضوع تامين ارز گوشــى هاى تلفن همراه در حوزه وظايف ما نيســت اما برخى سوء استفاده ها و مشكلات قضايى هنگام تخصيص ارز با قيمت 4200 تومانى صورت گرفت كه منجر شــد تا تعداد زيادى گوشــى در گمرك باقى بماند كه براى رفع اين موضوع پيگيرى هاى لازم را انجام مى دهيم.فلاح جوشقانى درباره نحوه اتصال گمرك، وزارت صَمَت و ارتباطات با يكديگر توضيح داد: سامانه همتا اين سه نهاد را به هم متصل كرده است، اين سامانه زير نظر ما نيست اما از قابليت هاى آن در اجراى طرح رجيسترى استفاده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.