بلاتكليفى تابعيت يك ميليون كودك ايرانى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

شــمار كودكان حاصل از ازدواج زنان ايرانى با مــردان غير ايرانى كه بدون شناســنامه هســتند بيش از يك ميليون است. در كشور ما 90 درصد ازدواج زنان ايرانى با اتباع بيگانه ثبت رسمى هم نشده و بچه هاى حاصل اين ازدواج ها بدون شناســنامه و محروم از همه امكانات مانده اند.بر اســاس قانون اين بچه ها بعد از 18 سالگى مى توانند براى دريافت تابعيت ايرانى خود اقدام كنند. هيات دولت در آخرين جلســه خود با اين مفهوم كه اين بچه ها قبل از 18 ســالگى هم مى توانند با درخواســت مادر براى تابعيت ايرانى اقدام كنند لايحه جديدى را تصويب كرد. ابتكار، معاون زنان و خانــواده رييس جمهور مى گويد: اين لايحه اصلاحيه قانون قبلــى و اصلاح كننده نواقص آن اســت.گروهى از نمايندگان نظــر موافقى با اين اصلاحيه دارند و معتقدند اين كارى اســت كه پيش از اين ها بايد انجام مى شــد. عــده اى از نماينــدگان مجلس هم با ديد ترديــد و احتياط به اين موضوع نگاه مى كننــد، نمونه آن هم كاظمى عضو كميســيون قضايى مجلس بــوده كه بر اين باور اســت، همين كه در قانون اساسى دادن تابعيت با خون با نسب پدرى تعيين شده بر اساس مصالح ملى بوده است و نبايد با ديد سطحى به آن نگريست.كارشناسان نيز در اين خصوص نظرات گوناگونى دارند. علاوه بر اين كه عده اى با اعطاى تابعيت و شناســنامه ايرانى به فرزندان حاصــل ازدواج زنان ايرانى و اتباع خارجى موافق هستند اما برخى هم معتقد هستند كه نگاه احساسى صرف به اين موضوع مى تواند در آينده اى نه چندان دور مشــكل آفرين باشد.در مقابل موافقان اصلاحيه تابعيت مى گويند اين گروه يك ميليونى در ايران متولد شده اند و در اين كشور ماندگار هســتند. در اين خصوص ابوترابى، نماينده مجلس مى گويد: دنيا پذيرفته است كه تابعيت از طريق مادر هم معقول اســت زيرا تفاوتى ميان پدر و مادر نيســت.به هر روى تحصيل، دسترسى به اشتغال و امكانات رفاهى از ضروريات طبيعى هر فردى است كه نبود آن موجب فقر اجتماعى و در نهايت بزهكارى مى شود.

» شبكه خبر«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.