تدوين طرح همسان سازى عيدى و پاداش بازنشستگان

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نايب رييــس كانون بازنشســتگان مشــهد از تدويــن طرح همســان ســازى عيدى و پاداش پايان ســال بازنشســتگان تامين اجتماعى خبر داد.

رحمت ا... پورموسى در گفت و گو با ايســنا از تدوين و آماده سازى طرحى خبر داد كه به موجب آن، عيدى و پاداش پايان ســال بازنشســتگان تامين اجتماعى مشــمول همسان سازى مى شــود و ابراز اميدوارى كرد كه با مســاعدت كميسيون اجتماعــى مجلــس، ايــن طرح بــه نتيجه برســد و عيدى و پــاداش بازنشســتگان تاميــن اجتماعــى همچون زمان اشــتغال به كار آن ها محاســبه و پرداخت شــود. وى ادامــه داد: طى ديــدارى كه با كانون عالى بازنشستگان كشور داشتيم، موضوع همســان ســازى عيــدى بازنشســتگان و تدويــن طرحــى در اين زمينــه را مطرح كرديم و درصدد هســتيم تــا اين طرح را پس از كار كارشناسى از طريق نمايندگان بــه مجلس ارايه كنيم و چنانچه مشــكلى پيــش نيايد كليــات آن را در صحن علنى به تصويب برسانيم.پورموسى تاكيد كرد: قانونــى كه در ســال 1370 در خصوص عيدى كارگران تصويب شــده، مى گويد كــه كارگر بايد دو ماه حقــوق خود را به عنوان عيدى پايان ســال دريافت كند، به شرطى كه از سه ماه حداقل حقوق تجاوز نكند و اين قانونى اســت كه در پايان هر ســال كارفرمايــان مكلف به اجــراى آن هستند.

وى افزود: به محض اين كه كارگر بعد از 30 ســال واريز حق بيمه بازنشسته مى شود، بلافاصله او را به تامين اجتماعى متصل و كارمند محســوب مــى كنند در حالى كه كارگــران، كارمند نيســتند كه عيدى آن ها مثل كارمندان پيش بينى شود و انتظار جامعه بازنشستگان اين است كه عيــدى آن ها همچــون عيــدى كارگران محاســبه و تعيين شــود.گفتنى اســت، به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدى و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاه هاى مشمول قانون كار مصوب 6 اسفند 70 مجلس شــوراى اسلامى، كليه كارفرمايان مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز آخرين مزد به عنوان عيدى و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختى از اين بابت به هر يــك از كارگران نبايســتى از معادل نود روز حداقــل مزد روزانــه قانونى تجاوز كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.