سواحل خزر هم ارزانى عده اى خاص!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

عضو مجمع نمايندگان اســتان گيلان گفت: متاســفانه بخش عمده ســواحل خزر در اختيــار عدهاى خاص قرار گرفته و گردشــگران و مســافران از جاذبه هــاى دريا بى بهره ماندهاند.منوچهر جمالى سوسفى در گفت وگو با خانه ملت با انتقاد از اين كه بخش عمده سواحل خزر در اختيار بخش خصوصى و ساير ارگان ها و دستگاه هاى دولتى است و قابل استفاده براى عموم نيست، گفت: سواحل خزر در گيلان و مازندران شرايط استفاده مناسب را مانند درياهاى ديگر كشــورها براى مردم ندارد. در گذشــته بايد جلوى ويلاسازى در ســواحل گرفته مىشد اما غفلت شد و در حال حاضر نيز مديريت آن دشوار است.نماينده مردم رودبار در مجلس شــوراى اسلامى افزود: متاسفانه ويلاسازى در سواحل تبديل به معضل شده و در حالى كه بايد در گذشته جلوى اين معضل گرفته مىشد اما غفلت شد و در حال حاضر نيز نمىتوان آن را مديريت كرد.

وى با انتقاد از اين كه بخش عمده ويلاسازى ها در حريم دريا است، گفت: براى اين كه مردم بتوانند از سواحل درياى خزر استفاده كرده و لذت ببرند بايد سواحل درياى خزر آزادســازى شود زيرا ســواحلى كه بايد در اختيار مردم و گردشگران قرار گيرد در اختيار عده اى خاص قرار گرفته اســت.اين نماينده مردم در مجلس دهم، يادآور شد: متاسفانه با ويلاســازى ها بافت روســتاها از بين رفته و از شكل طبيعى خود خارج شده است و ديگر براى گردشــگران هيچ جاذبهاى ندارند.جمالى سوســفى با بيان اين كه آزادسازى سواحل درياى خزر امرى مشــكل و دشوار است، تصريح كرد: هر چند اين موضوع كارى دشوار اســت اما دولت مى تواند با نظارت مناســب ديگر اجازه ساخت و ساز در سواحل دريا را ندهد؛ البته آزادسازى سواحل نيازمند صرف هزينه هاى گزاف است و مردم در اين رابطه متضرر مى شوند اما بايد در اين رابطه به فكر اتخاذ تدابير ويژه بود.

عضــو مجمــع نماينــدگان اســتان گيــلان افــزود: ضعف عملكــرد دســتگاه هاى ذى ربــط باعــث ســاخت بى رويــه ويلاهــا در ســواحل دريا شــد در اين رابطــه بهتر بــود از ابتــدا اجازه ســاخت داده نمى شــد تا در حــال حاضر با چنين معضلــى رو به رو نشويم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.