بيمه سلامت به دليل حجم زياد بيمهشده با افت كيفى مواجه شده است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

رئيس مركز سياســتگذارى ســلامت اســتان فارس اعتقــاد دارد كه بيمه ســلامت به دليل حجم زياد بيمهشــده، با افت كيفى خدمترســانى مواجه شده است.

دكتر كامران باقرى لنكرانى گفت: هدف از تشكيل بيمه سلامت كمك به اقشــار فقير جامعه بود لذا بايد با استفاده درست از بودجهها از كاهش خدمات به وجود آمده جلوگيرى كرد.

وى افــزود: نياز اســت تا بــا برنامهريــزى صحيح، حمايت بيشــترى از بيمهشدگان قبلى انجام شود تا اين افراد از خدمات بهترى بهرهمند شوند.

لنكرانــى بــا تاكيد بر اينكــه در حال حاضر بيمه پايــه هيچ حمايت جدى از بيمهشــدگان قبلــى انجام نمىدهد، خاطرنشــان كرد: بايــد مجلس، وزارت بهداشــت و ســازمان پزشــكى قانونى با توجه به ظرفيتهاى خوبى كه وجود دارد، همافزايى كنند.

رئيس مركز سياستگذارى سلامت فارس در ادامه به بنگاهدارى بيمه پايه اشــاره و اضافه كرد: بيمه پايه نبايد بنــگاهدارى را در اصل و رأس امور خود قرار دهد و بايد نگرش خود را تغيير دهد.

وى با اشــاره به در پيش بودن كنگره بينالمللى سلامت براى صلح تأكيد كرد: تجربه كشــورهاى ديگر و تجربه ســالهاى جنگ نشان داده است فعالان حوزه ســلامت مىتوانند با رســاندن پيام مظلوميت ملتها و با ايجاد ارتباط بين المللى، آمريكا و كشــورهاى اســتكبارى را در رسيدن به اهدافشان ناكام بگذارند.

لنكرانى با بيان اينكه فعالان حوزه ســلامت رســالتى فراتر از پرداختن به بهداشــت و درمان دارند، گفت: نبايد در برابر پايمال شــدن حقوق ملتها در كشورهاى مظلوم سكوت كرد.

عضو هيئت علمى دانشــگاه علوم پزشــكى شــيراز گفت: فعــالان حوزه ســلامت با توجه به رســالتى كه در نجات جان آدميــان دارند، بايد زمينههاى لازم براى پرداختن به سلامت را فراهم كنند و قطعا برگزارى چنين كنگرههايى بىتأثير نيست.

لنكرانى همچنين با محكوم كردن تحريمهاى جديد آمريكا عليه كشورمان گفت: آمريكا با افزايش فشــار تحريمها و تداوم اين فشــارها در واقع به دنبال زجر دادن ملت ايران و پيش بردن اهداف استكبارى است.

رئيس مركز سياســتگذارى ســلامت اســتان فارس با بيــان اينكه بخش عمدهاى از نيازهاى دارويى و تأمين مواد اوليه دارويى آمريكا از هند و كشور چين تأمين مىشــود، گفت: توسعه روابط ما با ساير كشورها نظير هند و چين مىتواند فشار متقابل بر آمريكا وارد كند و دولت اين كشور را مجبور كند از اعمال تحريمهاى بيشتر عقب بنشيند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.