آغاز مهاجرت پرندگان به فارس

KHABAR JONOOB - - جنوب -

فارس ميزبان پاييزى پرندگان مهاجر شــد. رئيس اداره مديريت عملكرد حفاظت محيط زيست استان گفت: پرندگانى شامل درنا، انواع اردك و حواصيل از گونههاى مهاجر زمستان گذرانى هستند كه تاكنون كنار تالابهاى مهارلو و هيرم و درياچههاى پشت سد درودزن و تنگاب مشاهده شدهاند.

اميرى افزود: خشكسالىهاى مكرر، تخريب تالابها به علت برداشتهاى بىرويه از آبهــاى زيرزمينى و حفر چاههاى غيرمجاز موجب كاهش جمعيت و تنوع پرندگان مهاجر شده است.

ســالانه بيش از 70 گونه انــواع پرندگان آبــزى و كنارآبزى به اطراف تالابهــاى دائمى و فصلى فارس مهاجرت مىكننــد و پس از گذراندن دوره سرما به عرضهاى شمالى كره زمين باز مىگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.