اختتاميه جشنواره ملى هنرهاى نمايشى آيات، 28 آبان در شيراز

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

رئيس گروه قرآن و عترت ارشــاد فارس از برگزارى مراســم اختتاميه و معرفى برگزيدگان جشــنواره ملى هنرهاى نمايشى آيات در تاريخ 28 آبانماه جارى خبر داد. احمدرضــا نــداف در گفت و گو با ايكنا با اشــاره به برگزارى جشــنواره ملى هنرهاى نمايشى آيات به ميزبانى اين استان گفت: امسال نخستين سال است كه اين جشنواره به ميزبانى اســتان فارس برگزار مىشود.وى با بيان اين كه 100 اثر در رشته نمايشهاى صحنهاى، خيابانى و عروســكى از سراســر كشور به اين جشنواره ارسال شد، افزود: از ايــن تعداد 10 تئاتر صحنهاى و 6 تئاتر خيابانى براى نمايش در اين جشــنواره انتخاب شــدند. نداف زمان برگزارى مراسم افتتاحيه اين جشــنواره ملى را همزمان با اختتاميه جشنواره اســتانى هنرهاى نمايشى فارس در تاريخ چهارشنبه، 23 آبانماه جارى اعلام كرد و گفت: اجراهاى جشــنواره ملى هنرهاى نمايشــى آيــات از تاريخ 24 آبانماه در شيراز آغاز خواهند شد. رئيس گروه قرآن و عترت ارشاد فارس اظهاركرد: نمايشهاى برگزيده در بخش صحنهاى در تالارهاى استاد هودى و ابوريحان و نمايشهاى خيابانى نيــز در محوطــه رو به روى تالار حافظ به نمايــش درخواهند آمد. وى، زمان و مكان برگزارى مراسم اختتاميه و معرفى آثار برگزيده جشنواره ملى هنرهاى نمايشى آيات را روز دوشنبه، 28 آبانماه در تالار كتابخانه اسناد ملى فارس اعلام كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.