7 كتاب آيت ا... بهشتى رونمايي شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

7 كتاب آيت ا... احمد بهشــتى، عضــو مجلــس خبــرگان رهبــرى در شهرستان فسا رونمايى شد.به گزارش فارس، نماينــده ولىفقيه در فارس و امام جمعه شيراز در آيين رونمايى از اين كتابهــا اظهاركرد: تأليفات آيت ا... بهشتى گوياى اين ژرف انديشى و تفقه در دين اســت چرا كه سختترين مباحث را ما در آثار ايشــان ديده ايم. آيــت ا... لطف ا... دژكام با اشــاره به اين كه كاش مىشــد در استان محافل علمى داشــته باشــيم كــه از وجود با بركــت اينچنين افــرادى بيش از اين استفاده شــود، افزود: در استان فارس جلــوه و توانايى لازم براى عرصه فقه اكبــر و اصــول دين آنچنــان كه بايد وجود نــدارد كه ايــن ضعف تأملات فلســفى و عقلــى باعث شــده افرادى جولان دهند كه ميدانشان نيست و هر كس براى خــود نظريهاى مىدهد.وى ادامــه داد: دليل اين امر آن اســت كه مجالى به تفكر عقلانى حساب شدهاى نداده ايم و الا هــر كس بايد به دنبال كار خودش مىرفــت. فرماندار ويژه فســا نيز گفت: آثار آيت ا... بهشــتى بيــش از 90 عنــوان اســت كه 180 بــار تجديد چاپ شــده و به زبانهاى تركى و عربى ترجمه و در كشورهاى پاكســتان، لبنان، عراق، تركيه و مصر به چاپ رســيده اســت. همچنين وى داراى جايزههاى متعدد از جمله جايزه كتــاب ســال است.ســليمان كرمى با اشــاره به فعاليتهــاى صورت گرفته در شهرستان فسا در حوزه كتاب بيان كرد: به پاس اين جريان كه هر ســاله شــهرى در كشــور به عنوان پايتخت كتاب انتخاب مىشــود، قطعاً با توجه بــه ظرفيتهــاى موجود، فســا لياقت و شايســتگى كســب عنوان »پايتخت كتاب« را دارد.مديركل كتابخانه هاى عمومى فارس نيز در اين آيين گفت: آيت ا... احمد بهشــتى عــلاوه بر اين كه نويســنده، فاضل، دانشمند و يك محقق هســتند؛ خير كتابخانه ساز نيز بوده و كتابخانه اى در ميانشــهر فسا توســط وى احداث و در اختيار مردم قرار گرفته اســت. روح ا... منوچهرى افــزود: در دهه كتاب كــه اين برنامه شــروع رســمى برنامه هامان اســت، 1837 برنامــه مختلف در كل اســتان داريــم كه هــدف ما از اين مراســمها تمركززدايــى بوده و برنامــه ها را از ســمت مركز اســتان به شهرســتانها و مناطق كــم برخوردار ســوق داده ايــم. آيــت ا... احمد بهشــتى نيز در ســخنانى اظهاركرد: اين تشويقات به انســان قدرت، توان و انگيزه مىدهد و باعث مىشــود با اين كه 83 ســال دارم امــا بتوانم ســاعات زيادى را به كار مشــغول باشم و هنوز كتاب هايى را دارم كــه بــه علت نداشــتن هزينه ناشــران به چاپ نرسيده است. نماينده فــارس در مجلــس خبــرگان رهبرى گفــت: اولين كتــاب من كــه ترجمه دعــاى ابوحمزه ثمالى بــود در دوران طلبگــى و در اوج بىپولى و ســختى زياد به چاپ رســيد. گفتنى اســت در اين مراسم از 7 كتاب »سيرى در سيره اخلاقــى امام حســين(ع(«، »ســيماى جمعهگزاران(تفســير ســوره جمعه،«( »ســيماى رستاخيزان(تفســير ســوره قاف(«، »ســيماى نيكوكاران(تفســير سوره انســان(«، »عبد صالح/ يادبود شهيد دكتر محسن بهشتى« و »انديشه سياســى-تربيتى علــوى در نامههاى نهج البلاغه(جلد 10 و 11(« نوشــته آيتا... احمد بهشتى رونمايى شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.