مجوز توليد 347 فيلم كوتاه و بلند در استان فارس صادر شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

معاون هنرى و ســينمايى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى فارس با بيان اين كه امسال مجوز توليد 347 فيلم كوتاه و بلند در اين استان صادر شده گفت: فيلم شب قمر در عقرب يكى از فيلمهاى بلند فارس بود كه در ســينماى هنر و تجربه كشــور اكران مىشــود. مهدى رنجبر در گفت وگو با تســنيم اظهاركرد: فارس از سال 94 در حوزه زيرساخت هاى سينمايى، تعداد صندلىهاى سينما، سالن سينما و همچنين تعداد فيلمهايى كه ســاخته شده رو به رشــد بوده كه از نمونه بارز آن ســاخت 18 سالن نوساز شهر آفتاب و پرديس گلســتان است.وى با اشــاره به اين كه از ابتداى امسال تاكنون 347 مجوز ســاخت انواع فيلمهاى بلند،كوتاه و مستند صادر شــده كه پروژه هاى سينمايى آن انگشــت شمار بوده است، تصريح كرد: مثلث ســينما سه ضلع دارد كه يكى ساخت ســينما، ديگرى ساخت فيلمها و سومين آنها مخاطب است، براين اساس شيراز يكى از فهيمترين تماشــاگران ســينما را دارد و ضريب اشتغال سينماهاى اين شهر از سينماهاى بزرگ تهران بيشتر بوده و اين موضوع بارها در آمارها ثابت شده است.رنجبر با تأكيد بر اين كه شيراز و فارس جايگاه ساخت فيلمهاى ملى و بينالمللى را دارد بيان كرد: از حضور كارگردانان بزرگ براى ساخت اين فيلمها در فارس و شيراز كه داراى فرهنگ غنى و مكانهاى مذهبى، تاريخى و ديدنى از جمله شاهچراغ(ع)، تخت جمشيد، آرامگاه حافظ، سعدى و ساير مكانها ديدنى هستند، استقبال مىكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.