»مامان اتى« سينماى ايران از دنيا رفت

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

احترامالســادات حبيبيان، بازيگر سينما و مــادر عليرضــا داوودنــژاد صبــح ديروز شــنبه 19 آبان در بيمارســتان درگذشــت. احترامالسادات حبيبيان در چند فيلم سينمايى همچون »مصائب شــيرين«، »بچههاى بد«، »هــوو«، »مرهم« و »كلاس هنرپيشــگى« ايفــاى نقــش كــرد. او براى بــازى در فيلم »مصائــب شــيرين« برنده ســيمرغ بلورين بهتريــن بازيگر نقــش دوم زن در هفدهمين دوره جشــنواره فيلم فجر شد. عليرضا داوودنژاد درباره مراسم وداع با احترام السادات حبيبيان به ايســنا گفت: »امروز 20 آبان ماه رأس ســاعت 10 صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا گرد هم مىآييم تا پيكر مادربزرگ را به آرامگاه ابدى بدرقه كنيم«.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.