گلاب آدينه بهترين بازيگر جشنواره چينى شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

گلاب آدينه جايزه بهترين بازيگر از نگاه داوران جشــنواره فيلم »خروس طلايى و صد گل« در كشــور چين را از آن خود كرد. به گزارش ايســنا، در مراســم اختتاميه بيســت و هفتمين دوره جشــنواره ســينمايى »خروس طلايى و صد گل« كه در گوانژو چين برگزار شــد، گلاب آدينه جايزه بهترين بازيگر زن را براى بازى در فيلم »دوباره زندگى« به دســت آورد. در اين مراسم حسين پورمحمدى تهيهكننده فيلم به نمايندگى از گلاب آدينــه اين جايزه را دريافت كرد. همچنين »ژوليــت بينوش« بازيگر معروف فرانسوى نيز جايزه بهترين بازيگر زن از نگاه تماشاگران را براى فيلم »انتظار« دريافت كرد. فيلم »دوباره زندگى« پيش از اين در جشنواره فيلم »تيرانا« در آلبانى نيز شركت كــرده بود. فيلم ســينمايى دوباره زندگــى به كارگردانى رضا فهيمــى و تهيه كنندگى حسين پورمحمدى و با حضور گلاب آدينه و شمس لنگرودى ساخته شده است و پخش بينالمللى آن بر عهده عليرضا شاهرخى است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.