قيمتواقعىانتقال به پارىسن ژرمن

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

طبــق اعلام يــك وب سايت قيمــت اصلــى انتقــال نيمــار از بارسلونا به پاريــس حتى از 222 ميليون يورو كه در گزارشات گفته شده بود هم بيشتر است.

بعد از مدتهاى طولانى هنوز هم اخبــارى مربوط به انتقال نيمار از تيم فوتبال بارسلونا به پارىسن ژرمن منتشر مىشــود. روز جمعه امــا جزئياتى از ايــن انتقال منتشر شد. اين ستــاره برزيلى گرانترين بازيكن تاريخ فوتبال شده است، اما گفته مىشــود حتى بيشتر از چيزى كه در گزارشهــا اعلام شده براى تيم فرانسوى هزينه داشته است.

تابستان گذشته در روز سوم آگوســت پارىسن ژرمــن اعلام كرد مهاجــم بارسلونا را به خدمت گرفتــه اســت. اين تيــم رقم فسخ قرارداد نيمار به مبلغ 222 ميليون يــورو را پرداخت. امــا وب سايت فوتبالــى فوتبال ليكس مدعى شده اين ترانسفــر بيش از اين هم هزينه داشتــه است.تيــم فرانســوى مبلغ 10.7 ميليــون يورو هــم به دو نفر از مدير برنامههاى نيمار كميسيون داده اســت. يكى از آنها پد رنيما ر و ديگــرى پينى زهاوى بوده است. همچنيــن 8.7 ميليون يــورو ديگر هم به عنــوان مشاركت همبستگى پرداخت شده است.

طبــق ادعاى ايــن وب سايت كــل مبلغى كــه پارىســن ژرمن براى نيمــار پرداخته و گفته مىشد اين رقــم 222 ميليون يورو است، در واقــع 252 ميليــون يــورو بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.