برگ سبز خودرو سواري پیکان مدل 1379 به شماره موتور 11127938810 و شماره شاسی 79443113و شماره پلاك 63 - 851ص 75 به نام محسن کامگار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

برگ سبز خودرو پژو ‪206 5‬ هاچ بک رنگ مشکی - متالیک مدل 1395 به شماره انتظامی 93 ایران 979ص 66 و شماره موتور ‪163 0277356‬ و شماره شاسی به نام اینجانب پدرام بزرگی فرزند حسن صادره از شیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.