سند کمپانی خودرو سواري ولیکس 30 مشکی متالیک مدل 1393 به شماره انتظامی 93 ایران 585د 25و شمارهموتور151401049872 وشمارهشاسی به نام اینجانب صالح مرادي شولی فرزند اسمعیل صادره از شیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

KHABAR JONOOB - - ورزشي -

دفترچه تراکتور رومانی مدل 650 به شماره شاسی 65089444 و شماره موتور 531107 صادره از استان فارس به نام احمد حسین پور مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.ضمناً اشخاص حقیقی و حقوقی که در مورد تراکتور و دفترچه مذکور ادعایی دارند ظرف مدت 20 روز از درج این آگهی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزي فارس یا تعاونی تراکتورداران فارس مراجعه نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.