ورود هر گردشگر برابر با صادرات 30 بشكه نفت است

KHABAR JONOOB - - آگهي -

رييس سازمان ميراث فرهنگى، صنايعدستى و گردشگرى گفت: متوسط درآمد ورود هر گردشگر حدود 1500 دلار است، اگر هر بشكه نفت را 50 دلار در نظر بگيريم، ورود هر گردشگر برابر با صادرات 30 بشكه نفت است.

بهگزارش فارس، على اصغر مونســان در پاســخ به سؤالى درباره نسبت فاميلى خود با رييسجمهور گفت: اين موضوع يكى از حاشيه هايى است كه با آن درگير هستم و اين حاشيه از روز اول براى من ايجاد شد.

وى كه در برنامه »دســتخط« ســخن مىگفت با اشاره به عملكرد خود در ســازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى گفت: مرداد ســال گذشــته كه رييس اين سازمان شدم، 3 درصد كاهش گردشگر ورودى داشتيم اما خوشبختانه موفق شديم در پايان سال گذشته 4 درصد رشد را تجربه كنيم.مونسان در خصوص نقش استارت آپ ها در حوزه گردشگرى و صنايع دستى نيز گفت: اين موضوع بسيار مهم است در همين رابطه ما طرحى را به نام تجارى سازى صنايع دستى آغاز كرده ايم، صنايع دستى ما نبايد فله اى فروش برود و بايد از فضاى مجازى كمك بگيرد.

مونسان درباره گرانى هزينه برخى سفرهاى داخلى همچون سفر به كيش كه گرانتر از سفر تركيه تمام مى شود نيز اظهار كرد: ما تلاش كرديم بسته هاى ارزان سفر را توليد كنيم اما واقعيت اين است كه ابزارهاى مستقيم ما كم است و در بسيارى از مواقع ما نياز داريم كه بسيارى از دستگاه ها با ما همكارى كنند.

رييــس ســازمان ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و گردشــگرى از تــلاش دولت براى برگشــت هزينه بليت هواپيمــا به وضعيت قبل خبــر داد و گفت: بــا معاون اول رييــس جمهــور مكاتبه داشــتيم و وزيــر راه نيز از گرانى بليت هواپيما نگران اســت زيرا دولت موافق گرانى بليت هواپيما نيســت. دوســتان تلاش مى كننــد تا هزينه بليت هواپيمــا بــه حالت قبل برگردد.معاون رييس جمهور درباره تاثيرات اقتصادى ورود گردشــگر به كشــور اشــاره كرد و با بيان اين كه ورود هر گردشــگر به اندازه صادرات 30 بشــكه نفــت براى كشــور درآمد دارد، گفت: ما گردشــگران ســلامت داريم كه حدود 2500 دلار و گردشــگر زيارتى داريــم كه بين 400 تا 600 دلار براى كشــور درآمدزايى دارند، متوســط درآمد ورود هر گردشــگر حدود 1500 دلار اســت، اگر هر بشــكه نفت را 50 دلار در نظر بگيريم، ورود هر گردشگر برابر با صادرات 30 بشكه نفت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.