سهم 30 درصدى مصرف پالم در سبد غذايى ايرانى ها

KHABAR JONOOB - - آگهي -

روغن پالم چند نوع است كه به تناسب فرآورده مد نظر انتخاب مى شود. براى مثال، در روكش بســتنى بايد از روغن با درصد اشــباع بالا استفاده شود.مديركل غذا و آشــاميدنى ســازمان غذا و دارو با اشــاره به اين كه روغن پالم درجه بندى ندارد، گفت: در ســازمان غذا و دارو نســبت مصرف روغن پالم را به كل روغن مصرفى بر مبناى 30 درصد، تنظيم و كنترل مى كنيم.به گزارش فارس، وحيد مفيد با اشاره به اين كه نســبت كلى مصرف پالم به كل روغن مصرفى بين 30 تا 40 درصد اســت، اظهار داشــت: از مجمــوع 210 ميليون تن روغن مصرفى در دنيــا 60 تا 70 ميليون تن آن، روغن پالم است.وى با اشاره به اين كه مصرف روغن پالم در يك دوره افزايش يافت، تصريح كرد: براســاس تصميمى كه در شوراى عالى سلامت گرفته شد، كارشناسان به اين نتيجه رســيدند كه نســبت پالم به كل روغن مصرفى كشــور به حدود 30 درصد كاهش يابد.وى با تاكيد بر اين كه ســلامت مواد غذايى فله مورد تائيد سازمان غذا و دارو نيســت، افزود: در كارخانه هاى صنعتى انواع روغن وارداتى پالم را با توجه به نوع فرمولاســيون و به نسبت مناسب اســتفاده مى كنند و در آزمايشگاه درصد اشباع و ترانــس روغــن قابل تنظيم و كنترل اســت. درحالى كــه در كارگاه هاى زيرزمينى ايــن انتخــاب وجود ندارد و ممكن اســت براى يــك فرآورده از نوع نامناســب پالم استفاده شود، چرا كه امكان آزمايش و جداسازى وجود ندارد. بنابراين به مردم توصيه مى كنيم كه محصولات غذايى فله را خريدارى نكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.