توليد كارتهاى ملى »ايرانى« به زودى

KHABAR JONOOB - - آگهي -

ســخنگوى ســازمان ثبت احوال از ثبت نام بيش از 46ميليون نفر براى دريافت كارت ملى هوشــمند خبــر داد و گفت: بيش از 44 ميليون كارت ملى هوشــمند براى ايرانيان صادر شده است.سيف ا... ابوترابى در گفت وگو با ايسنا، آخرين وضعيت تعداد ثبت نام كنندگان كارت ملى هوشمند و تعداد كارت هاى صادر شده را تشريح كرد و گفت: تاكنون 46ميليون و 759هزار نفر براى دريافت كارت ملى هوشمند تكميل ثبت نام كرده اند و براى 44ميليون و 337 هزار نفر نيز كارت ملى هوشــمند صادر شــده اســت. همچنين كمتر از 15 ميليون نفر نيز باقــى مانده اند كه هنوز اقدامى براى ثبت نام كارت ملى هوشمندشــان انجام نداده اند.وى در بخش ديگرى از صحبت هايش به كارت هاى ملى هوشمند ساخت داخل كه قرار بود به زودى به توليد برسد اشاره كرد و گفت: متولى آماده سازى بدنه كارت ملى ساخت داخل چاپخانه دولتى است. همچنين تاييد كننده مراحل فنى نظير ايمنى،مقاومت و... يك شركت داخلى بوده كه اين شركت در حال بررســى اين بدنه است تا در صورت مناســب بودن اين بدنه به صورت انبوه توليد شود.ســخنگوى ســازمان ثبت احوال افزود: براى افــرادى كه تاكنون هيچ گونه كارت ملى نداشــته اند و يا افرادى كه تازه به ســن 15ســالگى رســيده اند نيز جهت صدور كارت ملى هوشــمند تدابيرى انديشيده شده است؛ اما كسانى كه كارت قديمى دارند و مىخواهند كارت ملى هوشمند دريافت كنند نيز به زودى پس از داخلى سازى بدنه كارت ملى به دستشان خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.