واكنش بازار خودرو به دور دوم تحريم ها

KHABAR JONOOB - - آگهي -

بــا نوســان هــاى قيمــت ارز در بــازار كه از ابتــداى امســال آغاز شــد، قيمت خــودرو نيز دســتخوش تغييرات زيادى شــد، بــه گونهاى كه قيمــت ها در بــازار چند برابر افزايــش يافت. اين در حالى اســت كــه هم اكنــون صحبــت كيفيت خودروهــاى داخلــى و عرضه كم آن هــا به بازار فراموش شــده اســت و همه مباحث فقط به قيمت خودرو بسنده شده است.

به گزارش نامــه نيوز، تحريم هــاى نوامبر آمريكا عليه ايران اعمال شد و احتمالاً دير يا زود بايد منتظر تاثير اين تحريم ها بر ساختار اقتصادى كشــور باشــيم؛ تاثيرى كه احتمالاً بيشــتر از هر چيزى بر صنعت كشور و سپس بر بخشهاى ديگر خواهد بود. در شــرايط كنونى دولت با نظارت بر بازار ارز و تنظيم آن توسط سامانه نيما قصد دارد شــرايط را كنترل كند تا بخــش صنعت كمترين آســيب را از تحريم هــاى وارده ببيند. با اين همه توليدكنندگان معتقدند نوع نظــارت دولت، تاثير بــه مراتب بيشــتر از تحريم هــا دارد؛ آنچنان كه در بخــش هاى مختلف همچنــان قيمت ها در حال افزايش اســت و نه توليدكننده و نه مصرف كننده سودى از افزايش قيمت نمىبرند.

يكــى از حــوزه هــاى صنعــت كــه پس از تحريــم ها با مشــكل مواجه شــده اســت، صنعت خودروســازى اســت؛ صنعتى كه هم قطعه سازان و هم خودروســازان در آن مــواد اوليه و قطعات مــورد نياز خود را با ارز نيمايــى تأمين مىكنند؛ اما معتقدند ارز نيمايى آن ها را با مشــكل مواجه كرده اســت. خودروســازان از افزايش قيمت تمام شــده خودرو گلهمنــد بوده و نامه نــگارى هايى بــراى تخصيــص ارز با قيمت مناســب به صنعت خودروســازى مطرح كرده اند اما تاكنون در اين رابطه تصميم جديدى اتخاذ نشده است.

ســعيد موتمنــى رييــس اتحاديــه نمايشــگاه داران خودرو به رويداد24 گفته است: قيمــت ارز همچنان نوســان دارد و با توجه به اين نوســانها، بهاى خودرو نيز تغيير كرده اســت لذا طبيعى اســت در چنين شــرايطى خودروسازان به مشــكل بربخورند اما معتقدم نوســان ارز يكى از مشــكلات است و همه مشــكلات نيست. مشكل عدم عرضه خودرو توســط خودروسازان يكى از مواردى اســت كه باعث شده شاهد افزايش نرخها طى سه ماه گذشته باشيم.

مؤتمنــى مىگويد تا دو هفته گذشــته بازار در يك آرامش نســبى قرار داشت، اما به يكباره با تغييــر نرخ دلار از 13 هــزار و 800 تومان به 14 هــزار و 500 تومــان بهاى خــودرو نيز از 1 تــا 3 ميليون تومان افزايش يافت و متاســفانه در همين شــرايط اظهارنظرها و مصاحبه هاى ناپخته، بازار را متشــنجتر كرد و يك جو روانى در بازار ايجاد كرد.

مؤتمنــى تصريح كرد: ايــن خودتحريمى در بازار مشــكل ساز شده است هر چند بين سالهاى 90 تا 91 نيز تحريم ها شــدت گرفت، اما واردات خــودرو در آن زمــان آزاد بــود و خودروهــاى مازاراتى و پورشه در آن زمان وارد كشور شدند، پس آنچه مسلم است اين است كه اين تغيير نرخها چنــدان ارتباطى با تحريم ها نــدارد و مربوط به سياست هاى داخلى مىشود.

رييــس اتحاديــه نمايشــگاه داران خــودرو بــا اشــاره به افزايــش نرخهــا افزود: هــم اكنون خودروســازان مجدداً تقاضــاى افزايش نرخ ها را داده اند و خواســتار تعيين قيمت در حاشــيه بازار هســتند اما در حال حاضر نرخها تا دو برابر رشد داشــته اســت و معلوم هم نيســت چرا بايد فاصله قيمــت پرايد از كارخانــه تا بازار ايــن قدر زياد باشــد؟ پرايد هم اكنون در كارخانه 22 ميليون و 600 هزار تومان اســت، امــا در بازار آزاد تا 37 ميليون تومان نيز به فروش مىرسد!

مؤتمنى مىگويد: هــم اكنون اختلاف قيمت خودروى زير 30 ميليون تومان، حدود 12 تا 14 ميليون تومان است و اختلاف قيمت خودروى بين 30 تــا 45 ميليون تومان حدود 30 تا 40 ميليون تومان اســت و اختلاف قيمت خودروى 45 تا 55 ميليــون تومان حــدود 40 تا 55 ميليــون تومان است. خودروى 207 دندهاى به 90 ميليون تومان رســيده اســت. ســراتو در كارخانه 114 ميليون تومان اســت، اما در بــازار 208 ميليون تومان به فروش مىرسد و خودروى سوارى 2008 كه در كارخانه 114 ميليون تومان اســت در بازار 245 ميليــون تومان عرضه مىشــود و هايما اس 7 نيز 210 ميليــون تومان در بازار به فروش مىرســد، در حالــى كه در كارخانه اين خودرو 104 ميليون تومان عرضه مى شود.

او گفته اســت: سوال اصلى از خودروسازان اين اســت كه چرا رقابت در بازار نيســت و تنها يك شركت خودروساز خودرو را زير 30 ميليون تومان عرضه مىكند و اگر يك ماه خودرو عرضه نكند قيمت ها به شــكل باورنكردنى صعود خواهد كرد؟ در مســابقه دويى كه تنها يك نفر شــركت مىكند و مىدود مسلماً برنده اى نداريم.

مؤتمنى مىگويد: اين كه صحبت از احتمال توقــف توليد خودرو مىشــود، درســت نيســت. خودروسازان تا همين هفته هم فروش داشته اند و هم اكنون نيز 270 هزار نفر در سايت پيش فروش آنها ثبت نام كرده اند.

غلامحســين قاســميان نايب رييس اتحاديه دارندگان نمايشــگاه ها و فروشــندگان خودروى اســتان تهران نيز به رويداد24 مىگويد: در بازار فعلى نمىتوان قيمت هاى آينده را پيش بينى كرد و همه چيز به نرخ دلار بســتگى دارد و اگر قيمت دلار در مــاه هــاى پيش رو كاهــش يابد مىتوان اميــدوار بود كه قيمــت ها روند نزولــى بگيرند. در ايــن فضا عرضه قطره چكانى خودرو توســط خودروســازان هم به آشــفتهتر شدن بازار خودرو دامــن مىزند و هيــچ دردى از كمبــود بازار دوا نمىكنــد.او يكى ديگر از مشــكلات اين بازار را دلالى واســطه ها دانست و گفت: به دليل اختلاف قيمتــى در بــازار و كارخانه دلالهــا وارد ميدان شــده و با جهت دادن به بازار قيمت ها را افزايش مىدهنــد. اختلاف قيمــت كارخانه تا بــازار آزاد هم باعث شــده كــه قيمت ها كاهــش نيابد و تب خريدهاى غيرضرورى در بيــن مردم جا بيفتد كه اين رويه درستى نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.