انسداد 620 سايت فروش داروهاى تقلبى

KHABAR JONOOB - - آگهي -

معــاون امــور بين الملل پليس فتا به مســدود ســازى و تعليق 620 ســايت و تارنمــاى فروش دارو هاى تقلبــى در 7 ماه گذشــته اشــاره كرد و گفت: بيش از 700 متهم در اين رابطه دستگير شدند.اعتمادآنلاين نوشت: سرهنگ رمضانى گفت: عمليات پانجى آى 11 در ســال 2018 آغاز شــد كه مصادف با ســال 97 بوده اســت. ما در عمليات پانجى آى 11 توانســتيم 620 وب ســايت و تارنما را به واســطه دســتورات مقام قضايى تعليق و مسدود كنيم كه اين اقدامات منجر به دستگيرى بيش از 700 متهم شد.رمضانى گفت: اين اقدامات منجر به كشف بيش از 100 هزار قلم داروى تقلبى و غيرمجاز شد كه ارزش ريالى بالايى داشته اســت. 75 درصد اين افراد مرد و 25 درصد اين بازداشــت شدگان زنان هستند.وى خاطرنشان كرد: اكثر متهمان دستگير شده از طريق شبكه هاى اجتماعى اقدامات مجرمانه خود را اجرا مىكردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.