ورود سالانه 250 ميليون متر مكعب خاك به سدهاى كشور

سه برابر متوسط بارندگى تبخير وجود دارد

KHABAR JONOOB - - آگهي -

مديـر كل دفتـر آبخيـزدارى و حفاظـت خاك سـازمان جنگلهـا، مراتع و آبخيزدارى با اشـاره به اين كه با اجراى عمليات آبخيزدارى 9 تن فرسايش خاك در كشـور كاهش يافته اسـت، گفت: سـالانه 250 ميليون متـر مكعب خاك وارد سـدهاى كشـور مى شود اين در حالى اسـت كه براى توليد يك سانتى متر خاك به 800 سـال زمان نياز است.هوشـنگ جزى در گفت و گو با ايسنا با بيان اين كه حوضه هاى اصلى آبخيز در كشـور به شـش حوضه تقسيم بندى مى شوند، اظهار كرد: اگر اين حوضه هاى آبخيز به درسـتى مديريت شـوند مى توانيم موضوعات مرتبـط با كم آبى، فرسـايش خاك و رسـوبگذارى (كه سـبب تخريب سـدها و ابنيهها مى شـود) همچنين احياى مبانى حياتى مانند پوشـش گياهى و چشـمه ها را با وجود خشكسـالىهاى كشـور تحت تاثير قرار دهيم.وى با اشاره به تفاوت سدسـازى با آبخيزدارى تصريح كرد: سدسـازى در يك نقطـه از خروجى حوضه آبخيز مخزنى را ايجاد مىكند كه مى توان از پايين دسـت آن آب برداشـت كرد ولى آبخيزدارى به عملياتى گفته مى شود كه از بالاترين نقطه ريزش باران يا برف تا پايين دست آن عمليات حفظ آب انجام مى شود تا كل حوضه آبخيز را بتوانيم مديريت كنيم اما در سـد سازى فقط يك نقطه از حوضه آبخيز مديريت مى شود. مدير كل دفتر آبخيزدارى و حفاظت خاك سـازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى با بيان اين كه در كشـور ما سه برابر متوسط بارندگى تبخير وجود دارد، گفت: در اطـراف حوضـه هاى آبخيز، روسـتاها و آبادى هايى همراه با بـاغ ها و زمين هاى كشـاورزى وجود دارد. اجراى عمليات آبخيزدارى سـبب مى شود كه روستاييان بتوانند از اثرات آن بهره ببرند و خسارت هاى آن ها به حداقل برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.