حاشيه ديدار پرسپوليس - كاشيما آنتلرز

KHABAR JONOOB - - هنر و انديشه -

تماشـاگران و بازيكنان پرسـپوليس در چند صحنه از نيمـه دوم بازى با كاشيما آنتلرز ژاپن، به تصيميمات داور اعتراض كردند.

* اسـحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور در ورزشگاه حضور يافت. وى در خصوص نتيجه بازى گفت: اميدوارم پرسپوليس قهرمان شود.

* برانكـو ايوانكوويچ با هر توپـى كه بازيكنانش از دسـت مىدادند يا فرصتى كه نمىتوانسـتند به صورت كامل روى دروازه كاشيما خلق كنند، كنار نيمكت حسرت مىخورد.

* ابتـداى نيمه دوم داور عمانى مسـابقه به دليل تلف كـردن وقت، به دروازهبان كاشيما تذكر جدى داد.

* مصدوميت محمد انصارى نگرانى هواداران را به دنبال داشـت كه پس از اينكه او به نيمكت علامت تعويض را داد، آه بلندى در ورزشگاه بلند شد.

* در دقيقه 73 كه شـايان مصلح در محوطه جريمه كاشيما تعادلش را از دست داد، هواداران پرسپوليس منتظر سـوت داور به نشانه پنالتى بودند كه با تصميم داور مبنى بر ادامه بازى اعتراض شديدى كردند. در اين لحظه يكى از هواداران در طبقه دوم شيپور خود را به نشانه اعتراض به طبقه اول پرتاب كرد.

* در دقيقه 76، بازيكنان كاشيما به دليل مصدوميت يكى از بازيكنانشان توپ را به بيرون زدند و شايان مصلح مانع از اين كار نشد، در ادامه على عليپور به شـدت به مصلح اعتراض كرد كه به دليل وقت تلف كردن تيم حريف نبايد اين اجازه را به آنها مىداد.

* تماشـاگران حاضر در ورزشگاه از سوى گوينده ورزشگاه 100 هزار نفر اعلام شد.

* شـجاع خليـلزاده با مربى تيم كاشـيما وارد درگيرى لفظى شـد كه بازيكنان اين تيم معتقد بودند داور بايد به مدافع پرسـپوليس كارت زرد نشان دهد.

* پس از اينكه بازى با تساوى بدون گل و قهرمانى تيم ژاپنى خاتمه يافت، هواداران پرسپوليس به تشويق تيمشان و بازيكنان پرداختند.

* زلاتكو برادر برانكو ايوانكوويچ پس از سوت پايان بازى، به سمت داور عمانى رفت و به او به خاطر قضاوتش اعتراض كرد. همچنين سيدجلال حسينى نيز به داور عمانى اعتراض كرد. اين اتفاق هم از سوى برانكو هم انجام شد.

* در حالى كه بازيكنان با چهره ناراحت و اشـك آلود روى زمين افتاده بودند، سـيد جلال حسـينى آنها را به سـمت تماشـاگران برد. در سوى ديگر، تماشاگران ژاپنى به شادى و جشن قهرمانى پرداختند.

* دو بازيكن برزيلى كاشـيما با پرچم برزيل شادى خود را با تماشاگران كاشيما تقسيم كردند.

* عليرضا بيرانوند كنار زمان در حال انجام مصاحبه با شـبكه تلويزيونى بود كه هواداران او را به شدت تشويق كردند و دروازهبان پرسپوليس نيز براى احترام به هواداران تعظيم كرد.

* برانكو همراه بازيكنان به سـمت همه تماشـاگران رفته و از آنها تشكر مىكرد.

* بازيكنان كاشـيما در وسط زمين سـرمربى خود را با آب بطرى خيس كردند كه جشنى مرسوم پس از قهرمانى تيمهاى فوتبال در دنياست.

* بازيكنان كاشيما زمانى كه به سمت تماشاگران خودى رفتند كه يكى از بازيكنان اين تيم به سـمت هواداران پرسپوليس مشت گره كرد. در اين لحظه، پرسپوليسىها با نشان دادن پرچم ايران به تشويق ايران ايران پرداختند.

* در زمان برگزارى مراسم، بيش از نيمى از تماشاگران ورزشگاه را ترك كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.